مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

اصابت چند خمپاره به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد

فهرست مطالب

 شبکه خبری اسکای نیوز در خبری فوری از اصابت چند خمپاره به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد خبر داد.

این شبکه به جزئیات بیشتر این خبر اشاره ای نکرد.