مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

انحلال فرماندهی ارتش آزاد سوریه

فهرست مطالب

مخالفان سوریه در بیانیه‌ای به امضای "احمد طعمه" که خود را "رئیس دولت موقت" می نامد، تأکید کردند که شورای عالی نظامی ارتش آزاد منحل شده و اعضای آن برای تحقیقات به هیأت نظارت مالی و اداری معرفی شده اند.در این بیانیه همچنین تأکید شده است که "عبدالاله البشیر" رئیس ستاد گروه ارتش آزاد نیز برکنار شده است.

 مخالفان سوریه از گروه های حاضر در این کشور خواستند که با تشکیل شورا، طی یک ماه ستاد گروه ارتش آزاد را دوباره تشکیل دهند. بر اساس گزارشهای منتشر شده، فرماندهی گروه ارتش آزاد به پولشویی و سوء استفاده از کمک ۵۰۰ میلیون دلاری دولت آمریکا متهم است. این کمکها از سوی دولت آمریکا برای آموزش مخالفان مسلح طی ۳ سال گذشته ارائه شده است.