مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

بازدید دکتر آیت پیمان دبیرکل محترم مجمع جهانی شیعه شناسی از مرکز تبلیغ اینترنتی حوزه های علمیه وابسته به معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه.

فهرست مطالب