مجمع جهانی شیعه شناسی

بیست و سوم تیر

إنَّ اللّهَ تَعالى یُباهی بِالشّابِّ العابِدِ المَلائِکَهَ، یَقولُ: اُنظُروا إلى عَبدی تَرَکَ شَهوَتَهُ مِن أجلی

خداوند بزرگ، به جوان عبادت پیشه، نزد فرشتگان افتخار مىکند، مى فرماید: «بنده ام را بنگرید. براى من، خواسته هاى نفْس خود را کنار نهاده است».

پیامبر خدا (ص)- کنز العمّال: ج ۱۵ ص ۷۷۶ ح ۴۳۰۵۷