مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

توزیع رایگان کتب وهابیت در سوریه

خوله یوسف گفت: تعدادی از دولت های شناخته شده به توزیع رایگان کتب وهابیت از طریق دفاتر وابسته آنها در مناطق شمالی سوریه می پردازند، مناطقی که تحت تسلط تروریست هاست، علاوه بر این دهها رسانه با برنامه های خصمانه و تحریک آمیز خود سوریه را هدف قرار داده اند و با پشتیبانی های مالی حامیان خود بذرهای تروریسم، خشونت و چند دستگی را در میان ملتها می کارند.

فهرست مطالب

خوله یوسف که دبیر دومی هیئت سوریه در ژنو را بر عهده داشت در خلال یک گفتگو در مورد آزادی ادیان و اعتقادات به عملکرد برخی کشورها در تبلیغ مذهب ضاله وهابیت اعتراض کرد.

خوله یوسف گفت: تعدادی از دولت های شناخته شده به توزیع رایگان کتب وهابیت از طریق دفاتر وابسته آنها در مناطق شمالی سوریه می پردازند، مناطقی که تحت تسلط تروریست هاست، علاوه بر این دهها رسانه با برنامه های خصمانه و تحریک آمیز خود  سوریه را هدف قرار داده اند و با پشتیبانی های مالی حامیان خود بذرهای تروریسم، خشونت و چند دستگی را در میان ملتها می کارند.

وی افزود: همین دولت ها وسایل آموزشی را برای نشر تفکر کوته بینانه وهابیت در مناطق شمالی به کار گرفته اند و این موضوعی است که به وضوح در این مناطق لمس می شود.

مقامات سوری بارها و بارها ضرورت مبارزه با تفکر وهابیت که گروه های مسلح در حال انتشار آن در این کشور هستند را گوشزد کرده و اعلام کرده  که وهابیت چهره دین اسلام را تخریب می کند.