مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

دوم اردیبهشت

فهرست مطالب

إِذا أرَدتَ العِلمَ فَاطلُب أوَّلاً فی نَفسِکَ حَقیقَهَ العُبودِیَّهِ، واطلُبِ العِلمَ بِاستِعمالِهِ واستَفهِمِ اللّهَ یُفهِمکَ

هرگاه در پى دانش بودى، ابتدا جوهره بندگى را در جانت بجوى و با به کار بستن دانش، آن را به دست آور و فهم را از خدا بطلب تا به تو بفهماند.

امام صادق (ع)- منیه المرید: ۱۴۹