مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

سیم شهریور

فهرست مطالب

لَیسَ البِرُّ فی حُسنِ الزِّی، ولکنَّ البِرَّ فِی السَّکینَهِ وَالوَقارِ

نیکی، در آراستگی ظاهر نیست؛ بلکه در آرامش و وقار است

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله-جامع الأحادیث للقمّی: ۲۸۸