مجمع جهانی شیعه شناسی

شانزدهم فروردین

خَیرُ إخوانِکَ مَن أعانَکَ عَلى طاعَهِ اللّهِ، وصَدَّکَ عَن مَعاصیهِ، وأمَرَکَ بِرِضاهُ؛

بهترین برادرت کسى است که بر فرمانبرى از خداوند تو را یارى رساند و از گناهان باز دارد و تو را به خشنودى خداوند وادارد.

 پیامبر خدا (ص) تنبیه الخواطر: ج ۲ ص ۱۲۳