مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

شانزدهم فروردین

فهرست مطالب

خَیرُ إخوانِکَ مَن أعانَکَ عَلى طاعَهِ اللّهِ، وصَدَّکَ عَن مَعاصیهِ، وأمَرَکَ بِرِضاهُ؛

بهترین برادرت کسى است که بر فرمانبرى از خداوند تو را یارى رساند و از گناهان باز دارد و تو را به خشنودى خداوند وادارد.

 پیامبر خدا (ص) تنبیه الخواطر: ج ۲ ص ۱۲۳