مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

شانزدهم مرداد

فهرست مطالب

اِلهَوا وَالعَبوا فَإِنِی أکرَهُ أن یُرى فی دینِکُم غِلظَهً

سرگرمى داشته باشید و تفریح کنید؛ چرا که خوش نمى-دارم در دین شما درشتى و سختى دیده شود.

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله – شُعب الإیمان: ج ۵ ص ۲۴۷ ح ۶۵۴۲