مجمع جهانی شیعه شناسی

ششم اردیبهشت

کجایند برادران من که راه حق را سپردند ، و با حق ، رخت به خانه آخرت بردند؟ ……دریغا از برادرانم که .. بدعت را میراندند ؛ به جهاد خوانده شدند و پذیرفتند ؛ به پیشواى خود اعتماد کردند و در پى او رفتند .

على علیه السلام

نهج البلاغه : خطبه ۱۸۲

 

أینَ إخوانِیَ الَّذین رَکِبوا الطَّریقَ وَمَضَوا عَلَى الحَقِّ؟ …أوِّهِ عَلى إخوانِیَ الَّذین …أحیَوا السُّنَّهَ وَأماتوا البِدعَهَ ، دُعوا لِلجِهادِ فَأجابوا ، وَوَثِقوا بِالقائِدِ فَاتَّبعوهُ؛