مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

هشتم مهر

فهرست مطالب

یَسیرُ الدنیا خیرٌ من کثیرِها، و بُلغَتُها أجدَرُ مِن هلکَتِها؛
اندکِ دنیا، بهتر است از بسیار آن و آنچه به قدر کفایت باشد، شایسته ‏تر است از آن مقدار که به نابودى آدمى انجامد.
امام علی علیه السلام – غرر الحکم، ح۱۰۹۹۳