مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

هیفدهم مرداد

فهرست مطالب

لِلمُؤمِنِ ثَلاثُ ساعاتٍ: فَساعَهٌ یُناجی فیها رَبَّهُ، وساعَهٌ یَرُمُّ مَعاشَهُ، وساعَهٌ یُخَلّی بَینَ نَفسِهِ وبَینَ لَذَّتِها فیمایَحِلُّ ویَجمُلُ

[سزاوار است] مؤمن سه زمان داشته باشد: زمانى که در آن با پروردگارش راز و نیاز کند؛ و زمانى که هزینه هاى زندگى را تأمین کند؛ و زمانى را به خوشى هاى حلال و زیبا اختصاص دهد.

امام على علیه السلام –  نهج البلاغه: الحکمه ۳۹۰