مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

یک سوم مساجد تونس از سیطره وهابیت خارج شد

فهرست مطالب

التلیلی افزود: باقی مساجد نیز ظرف مدت سه ماه بازگردانده خواهند شد و این برنامه زمانی است که وزارت خانه تا قبل از انتخابات برای خود در نظر گرفته است. از جمله برنامه ها برای پس گرفتن مساجد ، تعیین کردن امامان جماعات جدید برای مساجد از دست رفته است.

وزیر امور دینی تونس از خارج شدن یک سوم از مساجد تونس از سیطره گروه های سلفی- وهابی خبر داد.

"منیر التلیلی" وزیر امور دینی تونس در اظهارتی رادیویی گفت: از زمان انقلاب تونس حدود ۱۴۹ مسجد در سرتا سر کشور تحت سیطره گروه های وهابی – سلفی تندرو قرار گرفته و وزارت امور دینی تا کنون توانسته حدود ۴۹ مسجد یعنی یک سوم مساجد اشغال شده را ظرف مدت ۴۵ روز بازگرداند.

التلیلی افزود: باقی مساجد نیز ظرف مدت سه ماه بازگردانده خواهند شد و این برنامه زمانی است که وزارت خانه تا قبل از انتخابات برای خود در نظر گرفته است. از جمله این برنامه ها برای پس گرفتن مساجد، تعیین کردن امامان جماعات جدید برای مساجد از دست رفته است.

پیش تر "عبدالستار بدر" مدیر دیوان وزارت امور دینی تونس؛ به یک خبرگزاری آلمانی از سختی ها برای سیطره بر مساجدی که تحت تسلط جریان سلفی –وهابی است وجود دارد، سخن گفته بود .