تاریخ انتشار : ۱۸ مرداد ۱۳۹۵


قواعد عام تفسیرقواعد عام تفسیر، بخش مهمی از مباحث اصول تفسیر را شامل می شود. گرچه بسیاری از این قواعد مورد ارتکاز ذهنی همگان است، بداهت آن ها مانع از تشریح شان نخواهد بود.قواعد عام تفسیر را می توان ذیل شش عنوان که خود حاوی زیرمجموعه هایی به شرح پیش رو هستند، گنجاند:۱٫ توجه به معنای واژگان: الف) در عصر نزول، ب) در گذر زمان و ضمن نقل مفهومی. (۱)۲٫ در نظر گرفتن قواعد ادبیات عرب۳٫ توجه به قراین: الف) قراین پیوسته لفظی که عبارتند از: سیاق کلمات، سیاق جملات، سیاق آیات، سیاق سور و …؛ ب) قراین پیوسته غیرلفظی عبارتند از: چگونگی نزول لفظ و معنا، سبب نزول، شأن نزول، فرهنگ عصر نزول، زمان و مکان نزول و نیز آنچه که مربوط به ویژگی های دریافت کننده وحی و مخاطبان آیات و موضوع سخن است؛ ج) قراین ناپیوسته که عبارتند از: سایر آیات قرآن، روایات تفسیری، اصول تخاطب و … .۴٫ توجه به اصول لفظی: الف) اصالت حقیقت؛ ب) اصالت عموم؛ ج) اصالت اطلاق؛ د) اصالت عدم نقل و عدم اشتراک؛ و) اصالت ظهور … .۵٫ در نظر داشتن انواع دلالت های کلام اعم از: الف) مطابقی؛ ب) تضمّنی؛ ج) التزامی؛ د) اقتضا؛ هـ) تنبیه و ایماء؛ و) اشاره؛ ز) مفهومی و … .
پی نوشت :
۱٫ بررسی های هم زمانی و در زمانی زبان امروز موضوع مباحث گسترده زبان شناسی است که بی شک مفسران از دانستن آن بی نیاز نخواهند بود. جهت مطالعه بیشتر در این باره ر.ک: مهری باقری، مقدمات زبان شناسی، ص ۳۶-۳۹٫منبع مقاله :آزاد، علیرضا؛ (۱۳۹۱)، تفسیر قرآن و هرمنوتیک کلاسیک، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ اول
 


برچسب ها :
، ، ، ، ، ، ، ، ،
دیدگاه ها