میراث علمی هشام بن حکم

 

زندگی نامه کوتاه   ابومحمد هشام بن الحکم‌، فروشنده کرباس‌، از موالی کوفه که در شهر واسط بزرگ شد و سپس به بغداد رفت‌. صحابی خاص امام صادق و امام کاظم (علیهماالسلام‌). وی برجسته‌ ترین متکلم‌ شیعی عصر خود، بلکه سه قرن نخستین تاریخ شیعه که موضوع بحث این کتاب است‌، بود. وی به سال ۱۷۹ در کوفه درگذشت‌. مطالب مربوط به شرح حال و گزارش‌ها از عقاید کلامی وی در بسیاری از مآخذ و تک نگاری‌های متعدد در زبان‌های مختلف آمده است‌. برای دو تلخیص مفید از این مطالب بنگرید به مدخل‌های مربوط به او در دائره ‌المعارف اسلام‌: 496.3 ـ ۴۹۸ (از مادلونگ‌) و Theologie، ۳۴۹.۱ ـ ۳۷۹ (از فان اس‌). حرفه هشام به عنوان بیاع الکرابیس در مشیخه‌: 437 آمده است‌. این مطلب با آنچه در محاضرات‌راغب آمده سازگار است که می گوید هشام و شریک اباضی او عبدالله بن یزید «کانا شریکین فی البز». درباره این شریک وی بنگرید به مقدمه مصحح بر کتاب النجاه احمد بن یحیی الناصر: ۴ ـ ۹ . (پی نوشت ۱) برای شراکت هشام ‌با این شخص بنگرید: البیان و التبیین‌: 46.1، ۴۷؛ مروج الذهب‌: 28.4؛ کمال الدین‌: 363 . مسعودی حکایتی نقل ‌کرده است که ضمن آن‌، شریک اباضی هشام از دختر او برای پسرش خواستگاری می کند. دو صورت دیگراز این حکایت در کافی‌: 345.5 و محاضرات راغب‌: ۱۳.۳ آمده است‌. این که هشام کلا در کار تجارت پوشاک‌ بوده‌، با حکایت دیگری که در کافی‌: 160.5 ـ ۱۶۱ آمده و هشام را در جایی در حال فروش لباس شاپوری ‌نشان می دهد، تأیید می شود. کلمه «حرار» در مروج‌: 21.5، و «خراز» در مورد دیگر از همین مأخذ (۱۹۴.۳چاپ ۱۹۶۵ بیروت‌) و «حزاز» در الوافی بالوفیات صفدی‌: 346.27 می تواند تصحیف بزاز باشد. دشواری‌های دیگر مربوط به شرح حال وی در دو مدخل پیشگفته مورد بحث قرار گرفته است‌. در فهرست ابن ندیم‌: 224 (و از آنجا در نجاشی‌: 433 و فهرست طوسی‌: 175) فهرستی طولانی از مؤلفات ‌ابن هشام آمده است‌. نجاشی‌: 433 دو سه عنوان دیگر را در ابتدا و انتهای فهرست مؤلفات هشام که ‌ابن ندیم آورده افزوده است‌. او در یک مورد توضیح می دهد که یکی از عناوین ذکر شده در آن لیست ‌را در واقع یکی از شاگردان هشام از گفته‌های او جمع‌آوری کرده بود. به نظر می رسد این مطلب ‌دست کم در باره دو مورد دیگر از مؤلفات هشام بن حکم نیز که در لیست نجاشی آمده‌، و گزارش ‌مناظرات هشام پیرامون توحید و امامت است‌، صادق باشد.
آثار هشام بن حکم   1 ـ کتاب . اصل‌ دفتر حدیث هشام که راوی مشهور شیعی ابن ابی‌عمیر از او روایت کرده است (رساله ابی‌غالب‌: 177، نجاشی‌: 433، فهرست طوسی‌: 175). ابن ابی‌عمیر در آغاز از شاگردان و اصحاب هشام بود ( امالی ‌صدوق‌: 731 ـ ۷۳۲؛ نیز علل الشرایع‌: 194.1 ـ ۱۹۵؛ خصال‌: 215؛ معانی الاخبار: ۱۳۳) که بعدا به خاطراختلاف نظرهای عقیدتی‌، هشام را ترک کرد (کافی‌: 410.1). بیشتر روایات نقل شده از هشام در کتابهای شیعه از طریق همین ابن ابی‌عمیر روایت شده است‌. نمونه‌ها: نوادر احمد بن محمد بن عیسی‌: 61 (مقایسه کنید با کافی‌: 453.7)، ۸۷ نوادر محمد بن علی بن محبوب‌: 96 (دو روایت‌) محاسن‌: 83، ۳۸۸، ۳۹۳ (نیز کافی‌: 202.2 ـ ۲۰۳)، ۳۹۴، ۳۹۹ (نیز کافی‌: 280.6)، ۴۱۰ (نیز کافی‌: 280.6 ـ۲۸۱)، ۴۲۱ (نیز کافی‌: 288.6)، ۵۰۴، ۵۳۵ (نیز کافی‌: ۳۴۷.۶)، ۵۳۸ (نیز کافی‌: 348.6)، ۵۷۰ ـ ۵۷۱، ۶۰۸(نیز خصال‌: 159)، ۶۰۹ (نیز کافی‌: 529.6)، ۶۱۰ (نیز کافی‌: 525.6)، ۶۲۱، ۶۳۷ (نیز کافی‌:542.6) بصائر: ۳۶۵ تفسیر عیاشی‌: 311.1 (مق : قصص الانبیاء: ۶۱) کافی‌: 13.1 ـ ۲۰، ۶۹، ۱۲۸، ۴۴۹؛ ۷۵.۲، ۱۰۹، ۱۵۶، ۱۹۱ ـ ۱۹۲، ۲۰۲ ـ ۲۰۳، ۲۶۴ ـ ۲۶۵، ۳۴۴، ۴۷۴، (نیزبنگرید: ۳۱۵ ] همچنین ۳۸۵ ـ ۳۸۶ که مورد اخیر ظاهرا یک نقل شفاهی باشد[)؛ ۱۲.۳، ۲۰۹، ۲۰۵،۳۶۸، ۴۶۲ ـ ۴۶۳، ۵۰۴ (و به احتمال‌: 249 ]دو روایت‌[)؛ ۵۱.۴، ۶۶، ۱۲۸، ۱۷۱ (نیز بنگرید: تفسیر عیاشی‌:43.1؛ من لایحضر: ۷۷.۲)، ۲۱۳ (همچنین علل‌: 104.2)، ۲۶۲ (دو روایت‌)، ۳۱۶، ۳۲۷، ۳۵۴، ۴۱۲، ۴۶۲،۴۷۰، ۴۷۶، ۴۷۷، ۵۱۵؛ ۱۵۲.۵، ۱۶۰ ـ ۱۶۱، ۲۰۸، ۲۱۹، ۲۸۹، ۳۳۳، ۳۹۸؛ ۵.۶، ۶، ۳۰ (احتمالا)، ۲۸۰،۲۸۱ (دو روایت‌)، ۲۸۸، ۳۴۱، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۸۲، ۴۷۹، ۴۸۳، ۴۹۹، ۵۲۱، ۵۲۵، ۵۲۹، ۵۴۲؛ ۴.۷(تکرار شده در: ۳۹۸ ـ ۳۹۹ با اختلافات‌)، ۲۲، ۴۱۴ (بخوانید: «سعد و هشام‌»، چنان که در تهذیب‌:229.6)، ۴۵۳؛ ۱۶۳.۸ (احتمالا) ( پی نوشت ۲) رجال کشی‌: 176، ۲۰۲، ۳۰۴، ۳۱۰، ۳۲۳، ۳۴۹ (همچنین به احتمال ۲۳۳ ـ ۲۳۴) کامل الزیارات‌: 294 ـ ۲۹۵ (تکرار شده در ۲۹۷)، ۳۱۲ امالی صدوق‌: 319 من لایحضر: ۳۱۹.۱، ۴۴۳، ۳۱.۲، ۳۲۱، ۳۵۲، ۳۵۵، ۳۸۶، ۴۱۲، ۴۷۶ (همچنین به احتمال‌: 599)؛ ۵۷۲.۳ ـ۵۷۳ (نیز علل‌: 178.2 ـ ۱۷۹، عقاب‌: 306 ـ ۳۰۷)؛ ۱۱۵.۴ علل الشرایع‌: 46.1 ـ ۴۷، ۴۹ خصال‌: 392 ـ ۳۹۳ توحید: ۱۳۴، ۱۳۷ (تکرار شده در ۱۳۸)، ۲۵۰، ۳۵۰ ـ ۳۵۱ امالی ابوطالب‌: 191 تهذیب‌: 354.1، ۳۷۶، ۴۶۷؛ ۳۰۲.۲، ۳۰۳؛ ۲۸۴.۳ ـ ۲۸۵؛ ۱۵۸.۴، ۱۹۲، ۳۳۱؛ ۴۹۱.۵؛ ۲۲۹.۶، ۲۳۰(احتمالا)، ۳۴۳؛ ۲۱۱.۷؛ ۷۳.۹ (احتمالا) شواهد التنزیل‌: 187.1 2 ـ کتاب علل التحریم و الفرائض‌ (نجاشی‌: 433 که «علل التحریم‌» و «فرائض‌» را، ظاهرا به خطا، به صورت دو کتاب مختلف ذکرمی ‌کند). نقل‌های متعددی از هشام در باره موضوع این کتاب در آثار بعدی وجود دارد که به احتمال‌از همین کتاب گرفته شده است‌. نمونه‌ها: الف‌: در باره علل تحریم‌ها: محاسن‌: 565 (و از آنجا در علل‌: 219.2؛ نیز کامل‌ ابن عدی‌: 580) علل الشرایع‌: 168.2 احتجاج‌: 238.2 ـ ۲۳۹ ب‌: در باره علل فرائض‌: کافی‌: 363.5 ـ ۳۶۴ علل‌: 95.1؛ ۶.۲ ـ ۷، ۲۲ (نیز من لایحضر: ۳۰۵.۱)، ۲۴، ۳۰ (نیز من لایحضر: ۲۷۲.۱)، ۶۶ (نیز من لایحضر:۷۳.۲)، ۷۲ به نظر می رسد متن مفصلی که در کافی‌: 363.5 ـ ۳۶۴ نقل شده نشانگر ساختار اصلی این کتاب هشام ‌باشد. ۳ ـ کتاب الامامه‌ 4 ـ کتاب الوصیه و الرد علی من أنکرها ظاهرا این دو اثر، عمده تألیفات هشام در بحث امامت بوده است‌. در منابع قدیم اشارات متعددی به‌آثار ( کتاب المناظرات‌ ابن هیثم‌: 62) یا اثر (برای نمونه‌: مغنی قاضی عبدالجبار: ۲۰ ]قسم اول‌[ 273؛ الدعامه‌: 27) او در باره این موضوع آمده است‌. نقلهای متعدد از هشام در باره جنبه‌های عمومی بحث ‌امامت (برای نمونه‌: بصائر: ۲۳۵؛ تفسیر عیاشی‌: 43.1، ۵۸، ۳۱۱؛ کافی‌: 262.1، ۴۲۸؛ شواهد التنزیل‌: 187.1؛فصل ابن حزم‌: 172.4) مناسبت با عنوان نخستین (از دو عنوان بالا) دارد؛ اما نقلهایی که مربوط به مسأله ‌نص یا اثبات امامت از طریق نص و وصیّت است (برای نمونه‌: بصائر: ۴۱۴؛ تفسیر عیاشی‌: 309.1 ـ ۳۱۱؛فصل ابن حزم‌: ۱۶۹.۴) با عنوان دوم مناسبت دارد و می تواند از آن گرفته شده باشد. عبارتی که از هشام ‌در فصل ابن حزم‌: 172.4 نقل شده‌، اگر از کتاب دوم باشد امکانا می تواند نشانگر آن باشد که آن اثر بعداز وفات امام صادق (ع‌) نوشته شده بود. در این نقل آمده است که اگر فرزندان امام پیشین جز یک تن‌ دارای نقص بدنی باشند که آنان را از داشتن ویژگی‌های شایسته برای رهبری جامعه مسلمین محروم ‌کند، امامت بدون نیاز به نص مشخص‌، در فرزندی که دارای شرط سلامت اعضاء است مشخص‌خواهد شد. این مسأله به خصوص پس از وفات امام صادق (ع‌) در مشاجرات میان پیروان‌امام کاظم (ع‌) و فطْحیه بسیار مورد بحث قرار گرفت (رجال کشی‌: 282). 5 ـ کتاب التدبیر ۶ ـ کتاب المجالس فی الامامه‌ 7 ـ کتاب المجالس فی التوحید به گفته نجاشی‌: 433 نخستین این سه اثر، کتابی است در باره امامت که شاگرد هشام‌، علی بن منصور،از سخنان هشام گردآوری کرده بود. ولی در مدخل علی بن منصور در نجاشی‌: 250 عنوان این اثر،کتاب التدبیر فی التوحید و الامامه‌ است‌. پس این می تواند همان دو کتابی باشد که نجاشی با عناوین کتاب ‌المجالس فی التوحید و کتاب المجالس فی الامامه‌ در پایان فهرست آثار هشام که اصل آن توسط ابن ندیم ‌تدوین شده است افزوده و به روشنی مجموعه مناظراتی است که هشام با معاصران خود در این موضوعات داشته و احتمالا وسیله یک یا چند تن از شاگردانش گردآوری شده است‌. گزارش مناظره‌ هشام با یک زندیق مصری در کافی‌: 72.1 ـ ۷۴ (نیز التوحید: ۲۹۳ ـ ۲۹۵) در واقع‌، توسط همین شاگرد او(علی بن منصور) روایت شده است‌. مناظرات متعدد دیگر میان هشام و معاصرانش در باره توحید (برای نمونه‌: عیون الاخبار ابن قتیبه‌: 153.2 ]و از آنجا در: العقد الفرید: ۴۱۱.۲ ـ ۴۱۲[، کافی‌: ۸۰.۱ ـ ۸۲،۱۲۸ ـ ۱۲۹؛ توحید: ۲۴۳ ـ ۲۵۰، ۲۷۰ ـ ۲۷۵) و مسائل مربوط به آن (برای نمونه‌: مروج الذهب‌: 21.5 ـ ۲۲) و نیز امامت (برای نمونه‌: عیون الاخبار: ۱۵۰.۲ ] واز آنجا در العقد الفرید: ۴۱۲.۲[، کافی‌: 169.1 ـ ۱۷۱ ]نیز رجال کشی‌: ۲۷۱ ـ ۲۷۳[، ۱۷۱ ـ ۱۷۳؛ رجال کشی‌: 258، ۲۶۳، ۲۶۶، مروج الذهب‌: 22.5 ـ ۲۳ به نقل ازابوعیسی الوراق در کتاب المجالس‌؛ مجالس مفید: ۹.۱، ۲۵، ۲۶ ـ ۲۷، ۵۴ ـ ۵۵؛ اختصاص‌: 96 ـ ۹۸) در منابع‌آمده است که به احتمال می تواند از همین آثار مورد سخن گرفته شده باشد. آرایی نیز که از او در باره مسائل فقهی فرقه‌ای مانند عدم جواز طلاق ثلاث بدون فاصله‌، در آثار فقهی بعدی آمده (نمونه‌: مغنیابن قدامه‌: 327.10) می تواند از موادی که در مناظرات و آثار وی در باره امامت و موضوعات مربوط به آن آمده‌، نشأت گرفته باشد. ۸ ـ کتاب الدلاله علی حَدَث‌ِ الاجسام‌ عنوان کتاب در نجاشی چنین است‌؛ اما در فهرست ابن ندیم و فهرست طوسی‌، کتاب الدلالات علی حدث (در فهرست طوسی‌: حدوث‌) الاشیاء آمده است‌. 9 ـ کتاب الرد علی الزنادقه‌ این می تواند همان متن طولانی باشد که در احتجاج‌: 197.2 ـ ۲۰۰، ۲۱۲ ـ ۲۵۰ به صورت پرسش ‌وپاسخ میان یک زندیق و امام صادق (ع‌) آمده و هشام آن را روایت کرده است (همان مأخذ:۱۹۷.۲). بخش هایی از این متن در کافی‌: 80.1 ـ ۸۱، ۸۳ ـ ۸۵، ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۶۸ (همه با یک سند) و توحید: ۲۴۳ ـ ۲۵۰ (نیز معانی الاخبار: ۸) نیز از هشام نقل شده است‌. 10 ـ کتاب الرد علی اصحاب الاثنین‌ مطالبی از هشام در زمینه موضوع این کتاب‌، در برخی از منابع آمده است‌. از آن جمله دو مورد در کافی‌: 80.1 ـ ۸۲، ۱۲۸ ـ ۱۲۹ (نیز توحید: ۱۳۳). ۱۱ ـ کتاب التوحید ۱۲ ـ کتاب الرد علی اصحاب الطبایع‌ 13 ـ کتاب الرد علی ارسطاطالیس فی التوحید ۱۴ ـ کتاب الشیخ و الغلام‌ موضوع کتاب اخیر در فهرست ابن ندیم بیان نشده‌؛ اما نجاشی گفته است که آن در باره توحید می باشد. نقلهای متعددی از هشام در این موضوع آمده که گاهی به نقل از امام صادق (ع‌) است (برای نمونه‌ :توحید: ۱۳۴، ۱۳۷، ۲۵۰) ولی بیشتر به صورت نقل از خود هشام‌، به طوری که نشان می دهد از کتابهای ‌او گرفته شده است‌. از جمله یک مورد طولانی در نهایه الاقدام شهرستانی‌: 217 ـ ۲۱۸، و نقلی دیگر در کافی‌: 99.1 ـ ۱۰۰، و نقل کوچکی در الفصل ابن حزم‌: 193.5. اشاره‌ای که در رجال کشی‌: 258 به مخالفت هشام با فلاسفه هست که می تواند با عنوان شماره ۱۳ تأیید شود. ۱۵ ـ کتاب الرد علی هشام الجوالیقی‌ این کتاب ردیه‌ای است علیه متکلم شیعی معاصر مؤلف‌، هشام بن سالم جوالیقی‌، طبعا در مسأله ‌صورت و جسم الهی که مورد اصلی اختلاف میان آن دو بود (بنگرید: کافی‌: 105.1 ـ ۱۰۶؛ رجال کشی‌:279، ۲۸۴ ـ ۲۸۵. برای تفصیل بیشتر بنگرید: مقالات الاسلامیین‌: 109.1، ۱۱۵ ـ ۱۱۸، ۲۸۳، ۳۸.۲، ۱۹۹، انتصار خیاط‌: 6، ۵۷، و منابع بسیار دیگر). اختلاف این دو چنان جدی بود که رؤسای شیعه مناظره‌ای ‌میان آنان ترتیب دادند تا اختلافاتشان را حل کنند (رجال کشی‌: 279). با این همه‌، هشام جوالیقی ‌ستایشگر دانش هشام بن حکم بوده است (به ویژه بنگرید: توحید: ۲۸۹، نیز رجال کشی‌: 275 ـ ۲۷۹]مورد اخیر در کافی‌: 171.1 ـ ۱۷۳ نیز آمده‌، اما در اینجا نام جوالیقی به عنوان راوی اصلی خبر حذف ‌شده است‌[). 16 ـ کتاب علی شیطان الطاق‌ این اثر کتابی است علیه یک معاصر دیگر هشام‌، مؤمن الطاق‌، که از متکلمان شیعه آن عصر بود و آراء کلامی متفاوتی با هشام در بسیاری از مسائل کلامی داشت (برای نمونه بنگرید: مقالات الاسلامیین‌:111.1 ـ ۱۱۲، ۱۱۶، ۱۱۸، ۱۲۳، ۲۹۱ ـ ۲۹۲، ۳۸.۲، ۱۸۴؛ الفصل‌: 269.2، ۱۵۸.۴، ۳۹.۵؛ البدء و التاریخ‌:132.5). نامگذاری این اثر بی ‌تردید، از نویسندگان فهارس است نه هشام که گفته‌اند که خود نخستین ‌کس بود که این دانشمند را مؤمن الطاق خواند ( لسان المیزان‌: 378.6). 17 ـ کتاب المیزان‌ (پی نوشت ۳) از قطعات اندک برجای مانده از این کتاب چنین بر می آید که موضوع این کتاب‌، یا یکی از موضوعات‌آن‌، بحث از اختلاف نظرهای موجود میان شیعیان در زمان مؤلف بوده است‌. ابن حزم دو قطعه از این ‌کتاب را در فصل‌ نقل می کند یکی در ۱۵۷.۴ (و از آنجا در فتاوی سبکی‌: 567.2) در باره نظر حسن بن ‌صالح بن حی در این که آیا هر قرشی می تواند به امامت برسد یا این حق ویژه ذریه پیامبر است‌؛ ودیگری در ۴۵.۵ در باره آراء کسفیه یعنی پیروان ابومنصور عجلی‌، یکی از فرقه‌های متقدم غالی‌. دوقطعه دیگر در همانجا: ۱۶۹.۴ و ۱۷۲ می تواند مأخوذ از همین کتاب هشام باشد. همچنین قطعه‌ای که‌عبدالجبار در تثبیت‌: 224 (نیز ۴۴۸ با عبارت دیگر) در باره مواضع شیعیان نخستین در مسأله‌امامت‌ (پی نوشت ۴) نقل کرده است‌. محتمل است که دانشمندان متقدم فن ملل و نحل مانند زرقان نیز، بویژه ‌برای نقلها از هشام در باره آرای خود او، از همین کتاب استفاده کرده باشند (برای نمونه‌: مقالات الاسلامیین‌: 109.1، ۱۲۶ ـ ۱۲۷). در فهرست ابن ندیم‌ (و از آنجا در: نجاشی و فهرست طوسی‌) بعد از عنوان این کتاب‌، عنوانی دیگر به شکل کتاب المیدان است که می تواند تصحیف کتاب المیزان‌ در یکی از منابع ابن ندیم و یا نسخه بدلی در نسخه‌اصلی خود آن کتاب باشد. ۱۸ ـ اختلاف الناس فی الامامه‌ به احتمال زیاد، این همان متن مفصلی است که در کمال الدین‌: 362 ـ ۳۶۸ در قالب گزارش آخرین ‌مناظره هشام با رؤسای مکاتب کلامی عصر او در خانه وزیر یحیی بن خالد برمکی نقل شده است‌. این متن با وصف نشست‌های هفتگی مناظرات کلامی در خانه وزیر در روزهای یکشنبه‌آغاز شده و با گزارش این مناظره خاص و پیامدهای آن‌، که سبب خشم هارون الرشید شده و اودستور دستگیری هشام را صادر کرد پایان می پذیرد. پس از این واقعه‌، هشام به کوفه گریخت و پنهان‌ گردید و اندکی بعد درگذشت‌. در آغاز مناظره‌، وزیر از هشام و شریک اباضی او می خواهد که در باره ‌امامت به بحث بپردازند (فیما اختلفتم فیه من الامامه‌). نام کتاب ظاهرا از این عبارت گرفته شده است‌(گزارش کوتاه‌تری از این مناظره در رجال کشی‌: 258 ـ ۲۶۳ آمده است‌). ویلفرد مادلونگ‌ (پی نوشت ۵) حدس می زند که این کتاب هشام‌، منبع مشترک دو کتابی باشد که حسن بن ‌موسی نوبختی و سعد بن عبدالله اشعری در باره فرقه‌های متقدم اسلامی نگاشته‌اند. طبعا اگر بنا بود اثری از هشام در مسائل ملل و نحل مورد استفاده قرار گیرد کتاب المیزان‌ او نامزد بهتری برای آن کار بود. با این همه‌، اشاراتی که در دو کتاب نوبختی و اشعری به امامیه به عنوان «رافضه‌» آمده ( فرق الشیعه‌:76؛ المقالات و الفرق‌: 78 ]نیز ۹۲، گرچه در این مورد «رافضه‌» احتمالا تصحیف «واقفه‌» است‌[) و بی ‌تفاوتی در ارائه برخی از افکار غیر شیعی مانند این که ابوطالب کافر درگذشته است ( فرق الشیعه‌: 60؛ حذف شده در تحریر سعد بن عبدالله اشعری در المقالات و الفرق‌) نشان از آن دارد که منبع مشترک آنها یک کتاب سنی ـ و نه شیعی مانند کتاب هشام ـ بوده است‌. (پی نوشت ۶) از طرف دیگر، هیچ کدام از نقلهای بالا از کتاب المیزان در این دو کتاب نیامده است‌، پس ظاهراً کتاب المیزان‌ نیز منبع اساس آن دو کتاب نیست‌. 19 ـ کتاب فی الجبر و القدر ۲۰ ـ کتاب القدر ۲۱ ـ کتاب الاستطاعه‌ نقل‌هایی از هشام در باره موضوعات این آثار در کتابهای بعدی آمده که از آن جمله است‌: مقالات ‌الاسلامیین‌: 110.1؛ رجال کشی‌: 267؛ توحید: ۳۵۰ ـ ۳۵۱. بِشر بن المعتمر، متکلم معتزلی (م ۲۱۰) ردیه‌ای ‌بر کتاب اخیر نوشته که ابن ندیم در فهرست‌: 205 تحت عنوان کتاب الاستطاعه علی هشام بن الحکم یاد کرده‌است‌. یک بیت شعر که بِشر بر ضد هشام سروده و در طبقات المعتزله قاضی عبدالجبار: ۲۶۵ نقل شده است‌، می تواند از همین اثر بِشر باشد (برای نمونه دیگری از شعر بر ضد هشام بنگرید: الانتصار خیاط‌:119). 22ـ کتاب ] فی [ الحکمین‌ شیخ صدوق قطعه‌ای از این کتاب را در من لایحضر: ۵۲۲.۳ آورده است با عنوان «فصل لهشام بن الحکم‌مع بعض المخالفین فی الحکمین بصفین عمرو بن العاص و ابی‌موسی الاشعری‌». پس این اثر، گزارش مناظره‌ای میان هشام و یکی از مخالفین در باره این موضوع بوده است‌. 23 ـ کتاب الرد علی المعتزله فی طلحه و زبیر ۲۴ ـ کتاب آخر علی المعتزله‌ به نظر می رسد که کتاب اخیر همان کتابی است که ابن راوندی در فضیحه المعتزله به طور مکرر از آن نقل ‌می کند. به همین جهت قطعاتی از کتاب هشام در الانتصار ـ که رد آن اثر ابن راوندی است ـ : ۱۰۸ ـ ۱۰۹،۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۹، ۱۲۰ باقی مانده است‌. این می تواند همان کتابی باشد که جاحظ در بندی که ازاو در مقالات الاسلامیین‌: 104.1 آمده‌، از آن نقل می کند. ۲۵ ـ کتاب الالفاظ‌ عنوان این کتاب سبب شده است که برخی از علمای متأخر شیعه آن را یکی از قدیم ‌ترین کتابها دربحث اصول فقه بپندارند (برای نمونه‌: تأسیس الشیعه‌: 310؛ دروس فی الاصول سید محمد باقر صدر:۵۱.۱). اما در فهرست طوسی‌، نام آن کتاب الالطاف آمده است که یک مفهوم معروف کلامی و عنوان ‌مناسبی است برای کتاب کسی که درگیر مناظرات کلامی شدیدی با معتزله بوده است‌. بلکه حتی اگر نام آن همان کتاب الالفاظ باشد، اثر متکلمی چون هشام در این مسأله می بایست به حسب قاعده مربوط‌به شناخت ریشه‌های وجود شناسی الفاظ باشد نه جنبه‌های لفظی آن‌. هیچ کدام از مؤلفان متقدم ‌شیعی در اصول فقه نیز کم‌ ترین اشاره‌ای به این کتاب ندارند، چه رسد به آن که از آن نقل کرده باشند. ۲۶ ـ کتاب المعرفه‌ این موضوع در آثار کلامی‌، یکی از موضوعات معروف و مطرح می باشد؛ اما ممکن است که این‌عنوان اشاره به یک کتاب در باره موضوع معرفت نباشد، بلکه همان نقل طولانی باشد که کلینی در کافی‌: 13.1 ـ ۲۰ آورده و آن نصایح امام کاظم (ع‌) به هشام است که با بحث معرفت خداوند آغازمی‌شود. ۲۷ ـ کتاب الثمانیه ابواب‌ این اثر می تواند همان متن طولانی باشد که در امالی صدوق‌: 279 ـ ۲۸۳ از هشام نقل شده و مشتمل بر وصف بهشت و ابواب آن است‌؛ گرچه در متن برجای مانده تنها وصف شش در از هشت در آن آمده ‌است‌. 28 ـ کتاب الاخبار  و کیف تصح‌‍ نقلی که در الانتصار: ۱۵۷ ـ ۱۵۸ از هشام بن حکم در باره حجیت خبر متواتر آمده است‌، با عنوان این ‌کتاب مناسبت دارد. ۲۹ ـ کتاب بریه النصرانی‌ در رساله ابی‌غالب‌: 176 و فهرست‌ طوسی‌: 40 از این کتاب یاد شده و متن کامل آن در توحید: ۲۷۰ ـ ۲۷۵ (و بندی چند از آن نیز در کافی‌: 227.1) آمده است‌. این متن به شکل یک گزارش از مناظره‌ای فرضی میان هشام و پیشوای مسیحیان عراق نوشته شده است‌. 30 ـ کتاب فی الجسم و الرؤیه‌ عبدالجبار در طبقات المعتزله‌: 152 از کتابی از ابوعلی جبائی معتزلی در رد کتاب فی الجسم و الرؤیه‌ هشام بن ‌حکم یاد کرده است‌. این می تواند عنوانی توهین‌آمیز برای کتاب التوحید هشام یا کتاب او بر ضد معتزله ‌باشد (نیز ببینید تبصره نسفی‌: 219.1). قطعه‌ای که جاحظ (مقالات الاسلامیین‌: 104.1) از کتابی از هشام‌ نقل می کند و قطعه‌ای که در کافی‌: 99.1 ـ ۱۰۰ به نقل از هشام آمده هر دو در موضوع رؤیت می باشند. . این اثر، ردیه‌ای است بر کتاب همین عبدالله بن یزید که آن را بر ضد معتزله نوشته بوده و ابن ندیم در الفهرست‌:233 از آن یاد کرده است‌. ابن ندیم از اثر دیگری از این مؤلف بر ضد شیعه یاد می کند. برای موارد مشابه دوستی ‌میان شیعیان و مخالفان سرسخت آنها در دوران‌های نخستین بنگرید: کافی‌: 133.3، البیان و التبیین‌: 46.1، کمال‌الدین‌: 510، غیبت طوسی‌: 311 (نیز بنگرید: الاغانی‌: ۲۶۴.۷ ـ ۲۶۶). ۲ . به استثنای این شماره‌ها: ۱۳.۱ ـ ۲۰، ۶۹، ۵۱.۴، ۶۶، ۳۴۱.۶، ۳۴۶ همه نقلهای مذکور بالا در کافی به یک اسنادروایت شده که ظاهرا نشانگر آن است که از کتابی نقل شده است‌. 3 . عنوان مشابهی در کامل ابن اثیر: ۲۸.۸ ـ ۲۹ به کتابی از ابوشاکر میمون ابن دیصان داده شده است‌. این شخص از پیروان مذهب مانی بوده که هشام در آغاز نوجوانی در درسهای او شرکت می کرده است (رجال برقی‌: 92؛ رجال کشی‌: 278). 4 . در باره این موضوع‌، نیز بنگرید: میزان الاعتدال‌، ۴۲۱.۳. ۵ . بنگرید به مقاله‌: Bemerkungen zur imamitischen Firaq-Literatur در مجله Der Islam سال ۴۳(۱۹۶۷) ۳۷ ـ ۵۲ که اکنون در مجموعه مقالات مادلونگ با عنوان Riligious Schools and Sects in MedievalIslam تجدید چاپ شده است (مقاله پانزدهم‌). 6 . ولی تمام این ارجاعات‌، چه در مورد استعمال نام «رافضه‌» و چه در مورد کفر ابوطالب‌، به شکل نقل قول ازدیگران است و بنابر این‌، حتی استظهار ما نیز که منبع مشترک دو کتاب را سنی خوانده‌ایم‌، محل مناقشه تواند بود. منبع: www.historylib.com

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.