صفحه اصلی > مرکز اطلاعات > شیعه پاسخ می دهد > تاریخ - شیعه پاسخ میدهد > جنگ های زمان پیامبر(ص) را نام ببرید؟
تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱۳۹۶


شماره جنگ های زمان پیامبر و غزوه هاى رسول خدا ( ص )

( تاریخ پیامبر اسلام ، دکتر محمد ابراهیم آیتى ، ص : ۲۳۸ )

مسعودى مى نویسد : غزوه هائى که رسول خدا خود همراه سپاه اسلام بود ۲۶ غزوه است و برخى آن را ۲۷ غزوه نوشته اند ، جهت اختلاف آن است که دسته اول بازگشت رسول خدا را از « خیبر » به « وادى القرى » با غزوه خیبر یکى دانسته اند .

اما دسته دوم ، غزوه « خیبر » و غزوه « وادى القرى » را دو غزوه شمرده اند . لیکن ابن اسحاق که نامى از « وادى القرى » بعد از « خیبر » نمى برد ، نیز غزوه هاى رسول خدا را ۲۷ غزوه مى گوید و « عمره القضاء » را جزء غزوات مى شمارد .

نام و ترتیب تاریخى غزوه هاى رسول خدا ( ص )
۱ – غزوه « ودّان » معروف به غزوه « أبواء » – ماه صفر سال دوّم .
۲ – غزوه « بواط » در ناحیه « رضوى » – ربیع الاول سال دوّم .
۳ – غزوه « عشیره » از « بطن ینبع » – جمادى الأولى سال دوّم .
۴ – غزوه « بدر أولى » یعنى : غزوه « سفوان » – جمادى الآخره سال دوّم .
۵ – غزوه « بدر کبرى » – ۱۷ رمضان سال دوّم .

 

جنگ های زمان پیامبر

جنگ های زمان پیامبر غزوه هاى رسول خدا

۶ – غزوه بنى « سلیم » تا سرزمین « کدر » – شوّال سال دوّم .
۷ – غزوه « بنى قینقاع » – شوّال سال دوّم .
۸ – غزوه « سویق » تا سرزمین « قرقره الکدر » – ذى الحجّه سال دوّم .
۹ – غزوه « غطفان » یعنى : غزوه « ذى أمرّ » در سرزمین نجد – محرّم سال سوّم .
۱۰ – غزوه « بحران » که معدنى است در حجاز ، در ناحیه « فرع » – ربیع الاخر سال سوّم .
۱۱ – غزوه « أحد » – شوّال سال سوّم .
۱۲ – غزوه « حمراء الأسد » – شوّال سال سوّم .
۱۳ – غزوه « بنى نضیر » – ربیع الأوّل سال چهارم .
۱۴ – غزوه « ذات الرقاع » در سرزمین « نخل » – جمادى الأولى سال چهارم .
۱۵ – غزوه « بدر آخره » ، « بدر الوعد » ، « بدر الصفراء » – شعبان سال چهارم .
۱۶ – غزوه « دومه الجندل » – ربیع الأوّل سال پنجم .
۱۷ – غزوه « خندق » ، « أحزاب » – شوّال سال پنجم .
۱۸ – غزوه « بنى قریظه » – ذى قعده و ذى حجّه سال پنجم .
۱۹ – غزوه « بنى لحیان » ، غزوه « عسفان » بر سر طائفه « هذیل » – جمادى – الأولى سال ششم .
۲۰ – غزوه « ذى قرد » ، غزوه « غابه » ، غزوه « فزع » – جمادى الأولى سال ششم .
۲۱ – غزوه « بنى المصطلق » ، غزوه « مریسیع » بر سر خزاعه – شعبان سال ششم .
۲۲ – غزوه « حدیبیه » – ذى قعده سال ششم :
۲۳ – غزوه « خیبر » – محرّم سال هفتم .
« عمره القضاء » – ذى قعده سال هفتم .
۲۴ – غزوه « فتح مکّه » – رمضان سال هشتم .
۲۵ – غزوه « حنین » – شوّال سال هشتم .
۲۶ – غزوه « طائف » – شوّال سال هشتم .
۲۷ – غزوه « تبوک » – رجب سال نهم .
شماره « سریّه » هاى رسول خدا ( ص ) ( تاریخ پیامبر اسلام ، دکتر محمد ابراهیم آیتى ، ص : ۲۴۰ )
ابن اسحاق مى گوید : بعثها و سریّه هاى رسول خدا سى و هشت بعث یا سریّه بود . مسعودى از جمعى سى و پنج بعث و سریّه و از طبرى چهل و هشت سریّه و از بعضى شصت و شش سریّه و بعث نقل مى کند . طبرسى در إعلام الورى سى و شش سریّه مى نویسد .
نام و ترتیب تاریخى سریّه هاى رسول خدا ( ص )
نام و ترتیب سریّه ها بر حسب آن که نگارنده بر آنها دست یافته به قرار زیر است :
۱ – سریّه « حمزه بن عبد المطّلب » به ساحل دریا ، در ناحیه « عیص » – سال دوم بعد از غزوه أبواء .
۲ – سریّه « عبیده بن حارث بن مطّلب » به پایینتر از « ثنیّه المرّه » – سال دوم بعد از غزوه أبواء
۳ – سریّه « سعد بن أبى وقّاص » به « خرّار » آبگاهى در « جحفه » – بعد از سریّه حمزه ، سال دوم .
۴ – سریّه « عبد اللّه بن جحش » به « نخله » – در ماه رجب ، بعد از بدر أولى .
۵ – سریّه « عمیر بن عدىّ » براى کشتن « عصماء » دختر « مروان » – رمضان سال دوم .
۶ – سریّه « سالم بن عمیر » براى کشتن « أبى عفک » – شوّال سال دوم .
۷ – سریّه « محمّد بن مسلمه » براى کشتن « کعب بن أشرف » – ربیع الاول سال سوم .
۸ – سریّه « زید بن حارثه » به « قرده » – جمادى الآخره سال سوم .
۹ – سریّه « مرثد بن أبى مرثد غنوى » : سریّه « رجیع » – صفر سال چهارم
۱۰ – سریّه « منذر بن عمرو » : سریّه « بئر معونه » – صفر سال چهارم
۱۱ – سریّه « أبو سلمه بن عبد الأسد » به سرزمین « قطن » – محرّم سال چهارم .
۱۲ – سریّه « عبد اللّه بن أنیس » جهنى براى کشتن « سفیان بن خالد بن نبیح هذلى لحیانى » – محرّم سال چهارم .
۱۳ – سریّه « عمرو بن أمیّه ضمرى » و « سلمه بن أسلم بن حریش » به مکّه بر سر « أبو سفیان » – سال چهارم
۱۴ – سریّه « أبو عبیده بن جرّاح » به « سیف البحر » – ذى الحجّه سال پنجم
۱۵ – سریّه « عبد اللّه بن عتیک » براى کشتن « أبو رافع سلّام بن أبى الحقیق » رمضان سال ششم .
۱۶ – سریّه « محمّد بن مسلمه » به « قرطاء » بر سر « بنى بکر بن کلاب » محرّم سال ششم .
۱۷ – سریّه « عمر بن خطّاب » از غزوه لحیان بر سر قاره – ربیع الأول سال ششم .
۱۸ – سریّه « هلال بن حارث مزنى » از غزوه لحیان بر سر « بنى مالک بن فهر » – ربیع الأوّل سال ششم .
۱۹ – سریّه « بشر بن سوید جهنى » از غزوه لحیان بر سر « بنى حارث بن کنانه » – ربیع الأوّل سال ششم .
۲۰ – سریّه « سعد بن عباده جهنى به غمیم – ربیع الأوّل سال ششم .
۲۱ – سریّه « عکّاشه بن محصن أسدى » تا « غمر » آبگاهى از بنى أسد – ربیع الأوّل سال ششم .
۲۲ – سریّه « محمّد بن مسلمه » به « ذى القصّه » بر سر « بنى ثعلبه » و « بنى – عوال » – ربیع الآخر سال ششم .
۲۳ – سریّه « أبو عبیده بن جرّاح » به « ذى القصّه » بر سر بنى ثعلبه و بنى – عوال – ربیع الآخر سال ششم .
۲۴ – سریّه « أبو عبیده بن جرّاح » به « ذى القصّه » در راه عراق ربیع الآخر سال ششم .
۲۵ – سریّه « زید بن حارثه » به « جموم » : سرزمین « بنى سلیم » ربیع الآخر سال ششم .
۲۶ – سریّه « زید بن حارثه » به عیص – جمادى الأولى سال ششم .
۲۷ – سریّه « زید بن حارثه » به « طرف » – جمادى الآخره سال ششم .
۲۸ – سریّه « زید بن حارثه » به « حسمى » بر سر جذام – جمادى الآخره سال ششم .
۲۹ – سریّه « زید بن حارثه » به « مدین »
۳۰ – سریّه « زید بن حارثه » به « وادى القرّى » بر سر « أمّ قرفه » – رجب سال ششم .
۳۱ – سریّه « علىّ بن أبى طالب » به « فدک » بر سر « سعد بن بکر » – شعبان سال ششم .
۳۲ – سریّه « عبد الرحمن بن عوف » به « دومه الجندل » بر سر « بنى کلب » – شعبان سال ششم .
۳۳ – سریّه « أبو عبیده بن جرّاح » به دو کوه « أجأ » و « سلمى »
۳۴ – سریّه « زید بن حارثه » به « وادى القرّى » – رمضان سال ششم .
۳۵ – سریّه « عبد اللّه بن رواحه » به « خیبر »
۳۶ – سریّه « عبد اللّه بن رواحه » به « خیبر » بر سر « یسیر بن رزام » یهودى – شوّال سال ششم .
۳۷ – سریّه « کرز بن جابر فهرى » به « ذى الجدر » – شوّال سال ششم .
۳۸ – سریّه « عمر بن خطّاب » به « تربه » – شعبان سال هفتم .
۳۹ – سریّه « أبو بکر » به « نجد » بر سر « بنى کلاب » – شعبان سال هفتم .
۴۰ – سریّه « بشیر بن سعد » به « فدک » بر سر « بنى مرّه » – شعبان سال هفتم .
۴۱ – سریّه « زبیر بن عوّام » به « فدک » بر سر « بنى مرّه » .
۴۲ – سریّه « غالب بن عبد اللّه لیثى » به « میفعه » بر سر « بنى ثعلبه » و « بنى عوال » – رمضان سال هفتم .
۴۳ – سریّه « بشیر بن سعد » به « یمن » و « جبار » در ناحیه خیبر – در شوّال سال هفتم .
۴۴ – سریّه « ابن أبى العوجاء » بر سر « بنى سلیم » – ذى الحجّه سال هفتم .
۴۵ – سریّه « عبد اللّه بن أبى حدرد أسلمى » به « غابه » – ذى حجّه سال هفتم .
۴۶ – سریّه « محیّصه بن مسعود » به ناحیه فدک – ذى حجّه سال هفتم .
۴۷ – سریّه « عبد اللّه بن أبى حدرد » به « إضم » – ذى حجّه سال هفتم .
۴۸ – سریّه « غالب بن عبد اللّه لیثى » به « کدید » بر سر « بنى ملوّح » – صفر سال هشتم .
۴۹ – سریّه « غالب بن عبد اللّه لیثى » به « فدک » بر سر « بنى مرّه » – صفر سال هشتم .
۵۰ – سریّه « کعب بن عمیر غفارى » به « ذات أطلاح » از سرزمین شام – ربیع الأوّل سال هشتم .
۵۱ – سریّه « شجاع بن وهب أسدى » به « سىّ » : آبى از « ذات عرق » – ربیع الأوّل سال هشتم .
۵۲ – سریّه « عیینه بن حصن فزارى » بر سر « بنى العنبر » .
۵۳ – سریّه « قطبه بن عامر بن حدیده » به « تباله » بر سر قبیله « خشعم » بعد از سریّه شجاع بن وهب .
۵۴ – سریّه « مؤته » – جمادى الأولى سال هشتم .
۵۵ – سریّه « عمرو بن عاص » : سریّه « ذات السلاسل » آبى در آن طرف وادى القرى بر سر « بلىّ » و « قضاعه » – جمادى الآخره سال هشتم .
۵۶ – سریّه « أبو عبیده بن جرّاح » : سریّه « خبط » بر سر « جهینه » – رجب سال هشتم .
۵۷ – سریّه « أبو قتاده بن ربعى أنصارى » به « خضره » از سرزمین نجد ، مسکن محارب بر سر « غطفان » – شعبان سال هشتم .
۵۸ – سریّه « أبو قتاده به « بطن إضم » – رمضان سال هشتم
۵۹ – سریّه « خالد بن ولید » براى ویران کردن بتخانه « عزّى »
۶۰ – سریّه « أبو عامر أشعرى » به « أوطاس » – بعد از حنین
۶۱ – سریّه « عمرو بن عاص » به « رهاط » براى ویران کردن بتخانه « سواع » – رمضان سال هشتم .
۶۲ – سریّه « سعد بن زید أشهلى » به « مثلّل » براى ویران کردن بتخانه « مناه » – رمضان سال هشتم .
۶۳ – سریّه « خالد بن سعید بن عاص » به « عرنه » – رمضان سال هشتم .
۶۴ – سریّه « هشام بن عاص » به « یلملم » – رمضان سال هشتم .
۶۵ – سریّه « طفیل بن عمرو دوسى » براى خراب کردن بتخانه « ذى – الکفّین » بت « عمرو بن حممه دوسى » – شوّال سال هشتم .
۶۶ – سریّه « غالب بن عبد اللّه » بر سر « بنى مدلج » ( بعد از فتح مکّه ) .
۶۷ – سریّه « عمرو بن أمیّه » بر سر « بنى الهذیل » – بعد از فتح مکّه .
۶۸ – سریّه « عبد اللّه بن سهیل بن عمرو » بر سر « بنى معیص » و « محارب بن فهر » – بعد از فتح مکّه .
۶۹ – سریّه « خالد بن ولید » بر سر « بنى جذیمه » .
۷۰ – سریّه « ضحّاک بن سفیان کلابى » بر سر « بنى کلاب » – ربیع الأوّل سال نهم .
۷۱ – سریّه اى که « ثمامه بن أثال حنفىّ » را اسیر کرد
۷۲ – سریّه « علقمه بن مجزّز مدلجى » به بندر « شعیبه » – ربیع الآخر سال نهم .
۷۳ – سریّه « عکّاشه بن محصن أسدى » به جناب : سرزمین عذره و بلىّ ربیع الآخر سال نهم .
۷۴ – سریّه « علىّ بن أبى طالب » براى خراب کردن بتخانه « فلس » از « بنى طیّئ » ربیع الآخر سال نهم .
۷۵ – سریّه « خالد بن ولید » به « دومه الجندل » بر سر « أکید بن عبد الملک » – ربیع الآخر سال نهم .
۷۶ – سریّه « خالد بن ولید » بر سر بنى حارث بن کعب – ربیع الآخر یا جمادى الأولى سال دهم .
۷۷ – سریّه « أسامه بن زید » به « أبنى » از ناحیه « بلقاء » – صفر سال دهم .
۷۸ – سریّه « خالد بن ولید » بر سر « بنى عبد المدان » در نجران – ربیع الأوّل سال دهم .
۷۹ – سریّه « على بن أبى طالب » به یمن – رمضان سال دهم .
۸۰ – سریّه « خالد بن ولید » به یمن
۸۱ – سریّه « أسامه بن زید » به سرزمین « بلقاء » و « أذرعات » و « مؤته » – صفر سال یازدهم .
۸۲ – متفرّقه : سریّه « بنى عبس »


برچسب ها :
،
دیدگاه ها