جدول زمان ونرخ همیاری در تدوین رساله علمی سطح ۳و۴ حوزه علمیه

جدول زمان ونرخ همیاری در تدوین رساله علمی سطح ۳و۴ حوزه علمیه

ردیف نوع خدمت مدت هزینه (سهم پژوهش گر)
۱ مشاوره اولیه در موضوعات مختلف طرح شده زیر ۱۵ دقیقه صلوات بر محمد و آل محمد(ص)
۲ مشاوره علمی در انتخاب رشته تدوین رساله حداقل ۱۰ دقیقه – حداکثر ۱ ساعت مشاور دارای دکترای تخصصی یا سطح چهار هر جلسه ۴۵۰۰۰۰ ریال
۳ مشاوره علمی در انتخاب موضوع تدوین رساله حداقل ۱۰ دقیقه – حداکثر ۱ ساعت مشاور دارای دکترای تخصصی یا سطح چهار

هر جلسه ۴۵۰۰۰۰ ریال

۴ مشاوره و همیاری در تدوین طرح پیشنهاد اولیه موضوع (به همراه تایپ، غلط گیری و پرینت فرم مربوطه (پیشنهاد موضوع)) مدت انتظار: حداقل یک روز کاری – حداکثر ۳ روز ۵۰۰۰۰۰ ریال
۵ مشاوره و همیاری در اصلاح فرم پیشنهاد موضوع در صورت بازگشت مدت انتظار: حداقل یک روز کاری – حداکثر ۳ روز ۲۵۰۰۰۰ ریال
۶ مشاوره و همیاری در تدوین طرح رساله علمی (اصول دوازده گانه) و مشاوره در ارائه فرضیه (به همراه تایپ، غلط گیری و پرینت فرم های مربوط به طرح تفصیلی) مدت انتظار: حداقل ۵ روز کاری – حداکثر ۱۰ روز ۱۵۰۰۰۰۰ ریال
۷ مشاوره و همیاری در تهیه مطالب علمی رساله از منابع اصلی مدت انتظار: حداقل یک ماه استاد دارای دکترای تخصصی یا سطح چهار

هر ساعت ۴۰۰۰۰۰ ریال

استاد دارای کارشناسی ارشد یا سطح سه

هر ساعت ۳۰۰۰۰۰ ریال

۸ مشاوره و همیاری در تقویت مستندات علمی رساله مدت انتظار: حداقل یک ماه استاد دارای کارشناسی ارشد هر ساعت ۳۰۰۰۰۰ ریال
۹ مشاوره و همیاری در تدوین نهایی بخش ها، فصل ها و گفتارهای پژوهش مدت انتظار: حداقل یک ماه – حداکثر سه ماه استاد دارای دکترای تخصصی یا سطح چهار

هر ساعت ۴۵۰۰۰۰ ریال و

استاد دارای کارشناسی ارشد یا سطح سه هر ساعت ۳۵۰۰۰۰ ریال

۱۰ مشاوره و همیاری در اصلاح بخش ها یا فصل های رساله حداقل یک هفته – حداکثر یک ماه استاد دارای دکترای تخصصی یا سطح چهار ۴۰۰۰۰۰ ریال و

استاد دارای کارشناسی ارشد ۳۰۰۰۰۰ ریال

۱۱ مشاوره و همیاری در ویراستاری علمی و تقویت نقاط قوت و کمک به رفع نقاط ضعف رساله حداقل ۱ ماه – حداکثر ۳ ماه استاد دارای دکترای تخصصی یا سطح چهار ۴۰۰۰۰۰ ریال و

استاد دارای مدرک کارشناسی ارشد یا سطح سه ۳۰۰۰۰۰ ریال

۱۲ مشاوره و همیاری با پژوهشگر در کاربردی کردن رساله علمی متناسب با نیازهای جامعه‌ی مخاطب حداقل ۱ ماه – حداکثر ۳ ماه استاد دارای دکترای تخصصی و سطح چهار ۴۵۰۰۰۰ ریال و

استاد دارای مدرک کارشناسی ارشد یا سطح سه ۳۵۰۰۰۰ ریال

۱۳ مشاوره و همیاری با پژوهشگر در تدوین پرسشنامه علمی، سؤالات مصاحبه علمی و جمع بندی مشاهدات علمی در پژوهش های میدانی حداقل ۱ هفته – حداکثر ۱ ماه استاد دارای دکترای تخصصی و سطح چهار ۴۵۰۰۰۰ ریال و

استاد دارای مدرک کارشناسی ارشد یا سطح سه ۳۵۰۰۰۰ ریال

۱۴ مشاوره و همیاری با پژوهشگر در تحلیل محتوای پرسش نامه ها، مصاحبه ها و مشاهدات علمی حداقل ۱ هفته – حداکثر ۱ ماه هر ساعت کارشناس ۲۵۰۰۰۰ ریال

”     ” کارشناس ارشد یا سطح سه ۳۵۰۰۰۰

”      ” دکترا یا سطح چهار ۴۵۰۰۰۰ ریال

۱۵ مشاوره و همیاری با پژوهشگر در تبدیل نتایج پژوهش های میدانی به متن نظری یا کاربردی حداقل ۱ ماه – حداکثر ۳ ماه هر ساعت کارشناس ۲۵۰۰۰۰ ریال

”      ” کارشناس ارشد یا سطح سه ۳۵۰۰۰۰

”       ” دکترای تخصصی یا سطح چهار ۴۵۰۰۰۰ ریال

۱۶ مشاوره و همیاری محتوایی و شکلی با پژوهش گر در کلیه موارد فوق در تدوین رساله سطح سه از انتخاب موضوع تا دفاع از رساله با محوریت شخص پژوهش گر و استاد راهنما و مشاور و با جهت گیری دانش افزایی پژوهش گر حداقل ۶ ماه ـ حداکثر ۱ سال با توجه به رشته و موضوع

حداقل: سی میلیون ریال

حداکثر: سی و پنج میلیون ریال

  مشاوره و همیاری محتوایی و شکلی با پژوهش گر در کلیه موارد فوق در تدوین رساله سطح چهار از انتخاب موضوع تا دفاع از رساله با محوریت شخص پژوهش گر و استاد راهنما و مشاور و با جهت گیری دانش افزایی پژوهش گر حداقل ۶ ماه ـ حداکثر ۱ سال با توجه به رشته و موضوع

حداقل: چهل میلیون ریال

حداکثر: چهل و پنج میلیون ریال

۱۷ مشاوره و همیاری با پژوهش گر در تبدیل متن رساله علمی به کتاب حداقل ۱ ماه ـ حداکثر ۴ ماه هر ساعت کارشناس ارشد یا سطح سه ۳۵۰۰۰۰ ریال

”       ” دکترای تخصصی یا سطح چهار ۴۵۰۰۰۰ ریال

۱۸ مشاوره و همیاری با پژوهش گر در استخراج مقاله علمی ـ ترویجی از رساله حداقل ۱ ماه ـ حداکثر ۲ ماه هر ساعت کارشناس ارشد یا سطح سه ۳۰۰۰۰۰ ریال

”      ” دکترای تخصصی یا سطح چهار ۴۰۰۰۰۰ ریال

۱۹ مشاوره و همیاری با پژوهش گر در استخراج مقاله علمی ـ پژوهشی از رساله حداقل ۱ ماه ـ حداکثر ۲ ماه هر ساعت کارشناس ارشد یا سطح سه ۳۵۰۰۰۰ ریال

”      ” دکترای تخصصی یا سطح چهار ۴۵۰۰۰۰ ریال

۲۰ مشاوره و همیاری با پژوهش گر در استخراج مقاله ISC یا  ISI از رساله حداقل ۱ ماه ـ حداکثر ۳ ماه هر ساعت کارشناس ارشد یا سطح سه آشنا به زبان خارجی ۴۵۰۰۰۰ ریال

”      ” دکترای تخصصی یا سطح چهار آشنا به زبان خارجی ۵۵۰۰۰۰ ریال

۲۱ مشاوره و همیاری با پژوهش گر در ارتباط دهی و کاربردی کردن رساله با نیازهای پژوهشی مراکز علمی و دستگاههای اجرایی حداقل ۱ هفته ـ حداکثر ۱ ماه هر ساعت کارشناس ارشد یا سطح سه ۳۵۰۰۰۰ ریال

”       ” دکترای تخصصی یا سطح چهار ۴۵۰۰۰۰ ریال

۲۲ مشاوره و تدریس خصوصی شیوه های کاربردی تدوین رساله و مقاله علمی به تفکیک رشته های تخصصی علوم انسانی و اسلامی حداقل ۳ جلسه ـ حداکثر ۱۰ جلسه هر ساعت استاد دارای دکترای تخصصی یا سطح چهار ۴۵۰۰۰۰ ریال

جدول خدمات شکلی رساله علمی سطح ۳و۴ حوزه علمیه

ردیف نوع خدمت هزینه (سهم پژوهش گر)
۱ تایپ فارسی صفحه ای ۱۰۰۰ تومان
  تایپ عربی صفحه ای ۱۰۰۰ تومان
۲ پرینت سیاه و سفید

یک رو

دو رو

 

صفحه ای ۱۰۰ تومان

صفحه ای ۱۵۰ تومان

۳ ویراستاری  
۴ فنری کردن ۵۰۰۰ تومان
۵ صحافی  
۶ پیک موتوری ۵۰۰۰ تومان
۷ پیگیری امور اداری هر ساعت ۷۰۰۰ تومان

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.