صفحه اصلی > پایگاه اطلاع رسانی > معاونت ها > معاونت علمی و پژوهش > جدول زمان ونرخ همیاری در تدوین رساله علمی سطح ۳و۴ حوزه علمیه
تاریخ انتشار : ۲۶ شهریور ۱۳۹۷


جدول زمان ونرخ همیاری در تدوین رساله علمی سطح ۳و۴ حوزه علمیه

ردیف نوع خدمت مدت هزینه (سهم پژوهش گر)
۱ مشاوره اولیه در موضوعات مختلف طرح شده زیر ۱۵ دقیقه صلوات بر محمد و آل محمد(ص)
۲ مشاوره علمی در انتخاب رشته تدوین رساله حداقل ۱۰ دقیقه – حداکثر ۱ ساعت مشاور دارای دکترای تخصصی یا سطح چهار هر جلسه ۴۵۰۰۰۰ ریال
۳ مشاوره علمی در انتخاب موضوع تدوین رساله حداقل ۱۰ دقیقه – حداکثر ۱ ساعت مشاور دارای دکترای تخصصی یا سطح چهار

هر جلسه ۴۵۰۰۰۰ ریال

۴ مشاوره و همیاری در تدوین طرح پیشنهاد اولیه موضوع (به همراه تایپ، غلط گیری و پرینت فرم مربوطه (پیشنهاد موضوع)) مدت انتظار: حداقل یک روز کاری – حداکثر ۳ روز ۵۰۰۰۰۰ ریال
۵ مشاوره و همیاری در اصلاح فرم پیشنهاد موضوع در صورت بازگشت مدت انتظار: حداقل یک روز کاری – حداکثر ۳ روز ۲۵۰۰۰۰ ریال
۶ مشاوره و همیاری در تدوین طرح رساله علمی (اصول دوازده گانه) و مشاوره در ارائه فرضیه (به همراه تایپ، غلط گیری و پرینت فرم های مربوط به طرح تفصیلی) مدت انتظار: حداقل ۵ روز کاری – حداکثر ۱۰ روز ۱۵۰۰۰۰۰ ریال
۷ مشاوره و همیاری در تهیه مطالب علمی رساله از منابع اصلی مدت انتظار: حداقل یک ماه استاد دارای دکترای تخصصی یا سطح چهار

هر ساعت ۴۰۰۰۰۰ ریال

استاد دارای کارشناسی ارشد یا سطح سه

هر ساعت ۳۰۰۰۰۰ ریال

۸ مشاوره و همیاری در تقویت مستندات علمی رساله مدت انتظار: حداقل یک ماه استاد دارای کارشناسی ارشد هر ساعت ۳۰۰۰۰۰ ریال
۹ مشاوره و همیاری در تدوین نهایی بخش ها، فصل ها و گفتارهای پژوهش مدت انتظار: حداقل یک ماه – حداکثر سه ماه استاد دارای دکترای تخصصی یا سطح چهار

هر ساعت ۴۵۰۰۰۰ ریال و

استاد دارای کارشناسی ارشد یا سطح سه هر ساعت ۳۵۰۰۰۰ ریال

۱۰ مشاوره و همیاری در اصلاح بخش ها یا فصل های رساله حداقل یک هفته – حداکثر یک ماه استاد دارای دکترای تخصصی یا سطح چهار ۴۰۰۰۰۰ ریال و

استاد دارای کارشناسی ارشد ۳۰۰۰۰۰ ریال

۱۱ مشاوره و همیاری در ویراستاری علمی و تقویت نقاط قوت و کمک به رفع نقاط ضعف رساله حداقل ۱ ماه – حداکثر ۳ ماه استاد دارای دکترای تخصصی یا سطح چهار ۴۰۰۰۰۰ ریال و

استاد دارای مدرک کارشناسی ارشد یا سطح سه ۳۰۰۰۰۰ ریال

۱۲ مشاوره و همیاری با پژوهشگر در کاربردی کردن رساله علمی متناسب با نیازهای جامعه‌ی مخاطب حداقل ۱ ماه – حداکثر ۳ ماه استاد دارای دکترای تخصصی و سطح چهار ۴۵۰۰۰۰ ریال و

استاد دارای مدرک کارشناسی ارشد یا سطح سه ۳۵۰۰۰۰ ریال

۱۳ مشاوره و همیاری با پژوهشگر در تدوین پرسشنامه علمی، سؤالات مصاحبه علمی و جمع بندی مشاهدات علمی در پژوهش های میدانی حداقل ۱ هفته – حداکثر ۱ ماه استاد دارای دکترای تخصصی و سطح چهار ۴۵۰۰۰۰ ریال و

استاد دارای مدرک کارشناسی ارشد یا سطح سه ۳۵۰۰۰۰ ریال

۱۴ مشاوره و همیاری با پژوهشگر در تحلیل محتوای پرسش نامه ها، مصاحبه ها و مشاهدات علمی حداقل ۱ هفته – حداکثر ۱ ماه هر ساعت کارشناس ۲۵۰۰۰۰ ریال

”     ” کارشناس ارشد یا سطح سه ۳۵۰۰۰۰

”      ” دکترا یا سطح چهار ۴۵۰۰۰۰ ریال

۱۵ مشاوره و همیاری با پژوهشگر در تبدیل نتایج پژوهش های میدانی به متن نظری یا کاربردی حداقل ۱ ماه – حداکثر ۳ ماه هر ساعت کارشناس ۲۵۰۰۰۰ ریال

”      ” کارشناس ارشد یا سطح سه ۳۵۰۰۰۰

”       ” دکترای تخصصی یا سطح چهار ۴۵۰۰۰۰ ریال

۱۶ مشاوره و همیاری محتوایی و شکلی با پژوهش گر در کلیه موارد فوق در تدوین رساله سطح سه از انتخاب موضوع تا دفاع از رساله با محوریت شخص پژوهش گر و استاد راهنما و مشاور و با جهت گیری دانش افزایی پژوهش گر حداقل ۶ ماه ـ حداکثر ۱ سال با توجه به رشته و موضوع

حداقل: سی میلیون ریال

حداکثر: سی و پنج میلیون ریال

  مشاوره و همیاری محتوایی و شکلی با پژوهش گر در کلیه موارد فوق در تدوین رساله سطح چهار از انتخاب موضوع تا دفاع از رساله با محوریت شخص پژوهش گر و استاد راهنما و مشاور و با جهت گیری دانش افزایی پژوهش گر حداقل ۶ ماه ـ حداکثر ۱ سال با توجه به رشته و موضوع

حداقل: چهل میلیون ریال

حداکثر: چهل و پنج میلیون ریال

۱۷ مشاوره و همیاری با پژوهش گر در تبدیل متن رساله علمی به کتاب حداقل ۱ ماه ـ حداکثر ۴ ماه هر ساعت کارشناس ارشد یا سطح سه ۳۵۰۰۰۰ ریال

”       ” دکترای تخصصی یا سطح چهار ۴۵۰۰۰۰ ریال

۱۸ مشاوره و همیاری با پژوهش گر در استخراج مقاله علمی ـ ترویجی از رساله حداقل ۱ ماه ـ حداکثر ۲ ماه هر ساعت کارشناس ارشد یا سطح سه ۳۰۰۰۰۰ ریال

”      ” دکترای تخصصی یا سطح چهار ۴۰۰۰۰۰ ریال

۱۹ مشاوره و همیاری با پژوهش گر در استخراج مقاله علمی ـ پژوهشی از رساله حداقل ۱ ماه ـ حداکثر ۲ ماه هر ساعت کارشناس ارشد یا سطح سه ۳۵۰۰۰۰ ریال

”      ” دکترای تخصصی یا سطح چهار ۴۵۰۰۰۰ ریال

۲۰ مشاوره و همیاری با پژوهش گر در استخراج مقاله ISC یا  ISI از رساله حداقل ۱ ماه ـ حداکثر ۳ ماه هر ساعت کارشناس ارشد یا سطح سه آشنا به زبان خارجی ۴۵۰۰۰۰ ریال

”      ” دکترای تخصصی یا سطح چهار آشنا به زبان خارجی ۵۵۰۰۰۰ ریال

۲۱ مشاوره و همیاری با پژوهش گر در ارتباط دهی و کاربردی کردن رساله با نیازهای پژوهشی مراکز علمی و دستگاههای اجرایی حداقل ۱ هفته ـ حداکثر ۱ ماه هر ساعت کارشناس ارشد یا سطح سه ۳۵۰۰۰۰ ریال

”       ” دکترای تخصصی یا سطح چهار ۴۵۰۰۰۰ ریال

۲۲ مشاوره و تدریس خصوصی شیوه های کاربردی تدوین رساله و مقاله علمی به تفکیک رشته های تخصصی علوم انسانی و اسلامی حداقل ۳ جلسه ـ حداکثر ۱۰ جلسه هر ساعت استاد دارای دکترای تخصصی یا سطح چهار ۴۵۰۰۰۰ ریال

جدول خدمات شکلی رساله علمی سطح ۳و۴ حوزه علمیه

ردیف نوع خدمت هزینه (سهم پژوهش گر)
۱ تایپ فارسی صفحه ای ۱۰۰۰ تومان
  تایپ عربی صفحه ای ۱۰۰۰ تومان
۲ پرینت سیاه و سفید

یک رو

دو رو

 

صفحه ای ۱۰۰ تومان

صفحه ای ۱۵۰ تومان

۳ ویراستاری  
۴ فنری کردن ۵۰۰۰ تومان
۵ صحافی  
۶ پیک موتوری ۵۰۰۰ تومان
۷ پیگیری امور اداری هر ساعت ۷۰۰۰ تومان

 


برچسب ها :
، ، ،
دیدگاه ها