تفاوت بین شیعه و سنی

تفاوت بین شیعه و سنی

تفاوت بین شیعه و سنی چیست؟
پاسخ اجمالی
اگرچه بحث پیرامون چنین موضوعی بسی گسترده است، اما به طور اجمال نظریات شیعه را که اهل سنت و یا گروهی از آنها با آن مخالف اند، در دو مرحله اعتقاد و احکام ذکر می‌کنیم:

الف. مرحله اعتقاد: شیعه معتقد است؛ صفات خدا عین ذاتش است؛ رویت خدا نه در دنیا ممکن است و نه در آخرت؛ عقاب طائع و ثواب عاصی از سوی خدا جایز نیست؛ جبر اساسی ندارد؛ امامت از اصول دین است و جانشین پیامبر باید معصوم باشد و دقیقاً بخاطر همین عصمتی که غیر از خدا کسی از آن آگاهی ندارد، امام باید از طرف خدا منصوب شود و حکومت های اسلامی باید به ولایت منتهی شود و اطاعت از حاکم ظالم و جائر را جایز نیست.

شیعه معتقد است که مقصود‌ از اهل بیت در آیه ۳۳ احزاب، حضرت فاطمه (س) و ائمه اطهار(ع) هستند.

شیعه بر این باور است که انبیاء (ع) معصوم اند. نه تنها مرتکب گناه کبیره نمی‌شوند، بلکه حتی گناه صغیره را هم انجام نمی‌دهند. بداء و رجعت و شفاعت هم از جمله اموری‌ هستند که شیعه به آنها معتقد است.

شیعه جمیع صحابه را عادل نمی‌داند و می‌گوید که در بین صحابه هم عادل وجود دارد و هم فاسق و فتوای آنها بر احدی حجت نیست و …

ب. در مرحله احکام: در احکام نیز از دیدگاه شیعه تقیه و همچنین متعه که همان ازدواج موقت است، جمع بین صلاتین و زیارت قبور و ائمه اطهار جایز است و “حی علی خیر العمل” فصلی از فصول اذان است. باب اجتهاد از نظر شیعه مفتوح است و… .

پاسخ تفصیلی
بحث پیرامون چنین موضوعی که بسی گسترده است، در چنین مجالی نمی‏گنجد، ولی به طور اجمال نظریات شیعه را که اهل سنت و یا گروهی از آنها با آن مخالف اند، در دو مرحله اعتقاد و احکام ذکر می‌کنیم:

الف. در مرحله اعتقاد و اصول دین شیعه معتقد است:

۱٫ اگرچه توحید اصل مشترک بین شیعه و سنی است، اما شیعه صفات خدا را عین ذاتش می داند (در این باره نک: اصول اعتقادات معتزله، سؤال ۸۸۶۴ (سایت: ۸۸۱۱) ؛ اقسام و مراتب توحید، سؤال ۱۹۱۳ (سایت: ۳۴۴۵) ) .

۲٫ شیعه رؤیت خدا را نه در دنیا ممکن می داند، نه در آخرت (در این باره نک: شیعه و سنی و رؤیت خدا ، سؤال ۸۴۰۸ (سایت: ۸۴۷۷) ؛ دیده نشدن خدا با توجه به آیه ۵۴ سوره بقره، سؤال ۶۴۷۷ (سایت: ۸۴۹۸) ؛ رؤیت (دیدن) خدا، سؤال ۲۹۵ (سایت: ۱۷۴۸) ) .

۳٫ بر خلاف اهل سنت شیعه عقاب طائع و ثواب عاصی را از خدا جایز نمی‌داند. ( در این باره نک: عدل از نگاه شیعه و معتزله شماره ۵۹۲۳ (سایت: ۶۱۲۲) ).

۴٫ شیعه قائل به جبر نیست. (در این باره نک: نمایه انسان و اختیار، سؤال ۵۱ (سایت: ۲۸۷) ؛ علم خداوند و اختیار انسان، سؤال ۲۰۸۴ (سایت: ۲۱۳۵) ؛ انسان و جبر و اختیار، سؤال ۱۸۹۶ (سایت: ۲۷۱۸) ؛ جبر و اختیار، سؤال ۲۰۳۵ (سایت: ۲۰۸۵) ؛ رد ادله جبریون، ۵۲۸ (سایت: ۵۷۶) ؛ مفهوم امر بین امرین، سؤال ۵۸ (سایت: ۲۹۴) ؛ و همچنین شماره های: ۱۲۲۱ (سایت: ۱۲۱۷) و ۱۳۰ (سایت: ۱۲۳۷) و ۱۵۵۰ (سایت: ۱۵۷۰) و ۲۰۳۵ (سایت: ۲۰۸۵) ).

۵٫ مهم ترین باور شیعه، اعتقاد به امامت است. شیعه معتقد است که امامت از اصول دین است و جانشین پیامبر باید معصوم باشد و دقیقاً بخاطر همین عصمتی که غیر از خدا کسی از آن آگاهی ندارد، امام باید از طرف خدا منصوب شود و حکومت های اسلامی باید به ولایت منتهی شود.

۶٫ شیعه اطاعت از حاکم ظالم و جائر را جایز نمی‌داند.

۷٫ شیعه معتقد است که مقصود‌ از اهل بیت در آیه ۳۳ احزاب، حضرت فاطمه (س) و ائمه اطهار(ع) هستند.

۸٫ شیعه معتقد است که انبیاء (ع) معصوم اند. نه تنها مرتکب گناه کبیره نمی‌شوند، بلکه حتی گناه صغیره را هم انجام نمی‌دهند.

۹٫ بداء و رجعت و شفاعت هم از جمله اموری‌اند که شیعه بدان معتقد می‌باشد. ( برای دریافت توضیحات بیشتر، نک: بدا، لوح، کتاب، سؤال ۶۵ (سایت: ۳۰۶) ؛ رجعت و خصوصیات آن؛ سؤال ۲۴۷ (سایت: ۱۱۱۲) و ۳۰۰۶ (سایت: ۳۵۷۸) ؛ رجعت پیامبران، امامان، سؤال ۵۸۹۶ (سایت: ۶۴۹۶) ؛ مراجعه شود) حکومت عادلانه امامان بعد از رجعت، سؤال ۵۲۹۰ (سایت: ۵۵۹۵) ؛ توسل و شفاعت از نگاه اهل سنت، سوال ۴۸۸۹ (سایت: ۵۷۷۷) .

۱۰٫ شیعه بر خلاف اهل سنت جمیع صحابه را عادل نمی‌داند و می‌گوید که در بین صحابه هم عادل وجود دارد و هم فاسق و فتوای آنها بر احدی حجت نیست. و … ( برای دریافت توضیحات بیشتر، نک: عدالت همه صحابه، سؤال ۳۸۱۷ (سایت: ۴۰۸۱) ).

ب. در مرحله احکام نیز:

۱٫ شیعه تقیه را جایز می‌داند. ( برای دریافت توضیحات بیشتر، نک: نماز تراویح و تقیه، سؤال ۷۲۸۶ (سایت: ۷۸۰۴) ؛ دلایل تقیه کردن ائمه (ع)، سؤال شماره ۱۷۷۹ (سایت: ۲۱۳۲) ؛ سؤال ۳۰۲۲ (سایت: ۴۰۹۹) .

۲٫ متعه که همان ازدواج موقت است در نظر شیعه جایز است. ( برای دریافت توضیحات بیشتر، نک: بررسی احادیث متعه، سؤال ۳۳۲۰ (سایت: ۴۰۹۸) ؛ نمایه ازدواج موقت و آرامش شماره ۲۹۲۵ (سایت: ۳۱۳۰) ؛ نمایه ازدواج موقت در قران و سیره معصومین شماره ۲۹۶۵ (سایت: ۳۴۶۷) ؛ نمایه جواز ازدواج موقت شماره ۸۴۴ (سایت: ۹۱۵) ؛ نمایه مشکلات فراروی اجرای ازدواج موقت در جامعه شماره ۳۴۷ (سایت: ۳۵۳) .

۳٫ باب اجتهاد از نظر شیعه مفتوح است.

۴٫ تعصیب و عول را شیعه در باب ارث قبول ندارد. برای آگاهی از این دو واژه نک: عول و تعصیب.

۵٫ از نظر شیعه جمع بین صلاتین جایز است. ( برای دریافت توضیحات بیشتر، نک: روش پیامبر و ائمه در جمع بین نماز ظهر و عصر، سؤال ۳۲۱۶ (سایت: ۳۴۷۳) ؛ دلایل جایز بودن خواندن نماز در سه وقت، سؤال ۲۲۰۵ (سایت: ۲۳۳۴) ).

۶٫ “حی علی خیر العمل” فصلی از فصول اذان است.

۷٫ زیارت قبور و ائمه اطهار جایز است (ما معتقدیم که زیارت قبور نه تنها شرک نیست و عین توحید است، بلکه ثواب زیادی دارد) و …

شما برای کسب توضیح و اطلاعات بیشتر می‌توانید به پاسخ های این سایت مانند: تفاوت ها و اشتراکات شیعه و اهل سنت در مسئله مهدویت، سؤال ۱۴۲۵ (سایت: ۱۷۰۸) ؛ مشخصات و ویژگی های شیعه، سؤال ۲۸۷ (سایت: ۲۴۸۳) ؛ دلایل برتری شیعه، سؤال ۲۷۷ (سایت: ۲۱۶۳) ؛ و کتابهایی که در این زمینه نوشته شده است، همچون: الجوامع و الفوارق بین السنه و الشیعه نوشته محمد جواد مغنیه؛ مع الشیعه الامامیه فی عقائدهم نوشته آیت الله جعفر سبحانی ؛ العقیده الاسلامیه علی ضوء مدرسه اهل البیت تالیف آیت الله جعفر سبحانی، مراجعه کنید.

 

 

 

منبع

http://shiastudies.com

تفاوت بین شیعه و سنی. تفاوت بین شیعه و سنی. تفاوت بین شیعه و سنی. تفاوت بین شیعه و سنی.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.