تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱۳۹۵


گرامی وارثِ محمودِ احمدامام باقری، نامت محمّدفروزان اختری برتر ز انجمتو فخر عترتی، خورشید پنجمامام، حجّتی، دریای علمیکرامت گستری، زیبای حلمیامام و حجّت اهل یقینیفروغ آسمان، مهر زمینیگشادی بال دانش بر سر مگشودی راه دین در باور مااز آن موجی که از علم تو برخاستشریعت زنده و اسلام برجاستز دریای تو خیزد موج دانشدرخشد نام تو بر اوج دانشچشد هرکس نم از دریای علمتسر ایمان نهد بر پای علمتکدامین حوزه بی ابر تو بارد؟فقاهت هرچه دارد، از تو داردفضیلت، جرعه نوش و مست جامتحقیقت، سر خوشِ صهبای نامتمنبع: موسسه جهانی سبطین
 


برچسب ها :
دیدگاه ها