دعای امام موسی کاظم علیه السلام هنگام وارد شدن به ماه مبارک رمضان

دعاوه عند دخول شهر رمضان

اشاره

اللهم انی اسألک باسمک الذی دان له کل شی‌ء، و برحمتک التی وسعت کل شی‌ء، و بعزتک التی قهرت بها کل شی‌ء، و بعظمتک التی تواضع لها کل شی‌ء، و بقوتک التی خضع لها کل شی‌ء، و بجبروتک التی غلبت کل شی‌ء، و بعلمک الذی احاط بکل شی‌ء، یا نور یا قدوس یا اول قبل کل شی‌ء، و یا باقی بعد کل شی‌ء. یا الله یا رحمان صل علی محمد و ال محمد، و اغفرلی الذنوب التی تغیر النعم، و اغفرلی الذنوب التی تنزل النقم، و اغفرلی الذنوب التی تقطع الرجاء، و اغفرلی الذنوب التی تدیل الاعداء، و اغفرلی الذنوب التی ترد الدعاء، و اغفرلی الذنوب التی یستحق بها نزول البلاء، و اغفرلی الذنوب التی تحبس غیث السماء، و اغفرلی الذنوب التی تکشف الغطاء. و اغفرلی الذنوب التی تعجل الفناء، و اغفرلی الذنوب التی تورث الندم، و اغفرلی الذنوب التی تهتک العصم، و البسنی درعک الحصینه التی لا ترام، و عافنی من شر ما اخاف باللیل و النهار فی مستقبل سنتی هذه. اللهم رب السماوات السبع و الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم، و رب السبع المثانی و القرآن العظیم، و رب اسرافیل و میکائیل و جبرئیل و رب محمد صلی الله علیه و آله أهل بیته سید المرسلین و خاتم النبیین. اسألک بک و بما سمیت یا عظیم انت الذی تمن بالعظیم، و تدفع کل محذور، و تعطی کل جزیل، و تضاعف من الحسنات بالقلیل و الکثیر، و تفعل ما تشاء یا قدیر. یا الله یا رحمان یا رحیم صل علی محمد و أهل بیته، و البسنی فی مستقبل هذه السنه سترک، و نضر وجهی بنورک، و أحبنی بمحبتک، و بلغنی رضوانک و شریف کرامتک و جزیل عطائک، من خیر ما عندک، و من خیر ما انت معط احدا من خلقک، و البسنی مع ذلک عافیتک. یا موضع کل شکوی، و یا شاهد کل نجوی، و یا عالم کل خفیه، و یا دافع [کل] ما تشاء من بلیه، یا کریم العفو، یا حسن التجاوز، توفنی علی مله ابراهیم و فطرته، و علی دین محمد و سنته، و علی خیر وفاه فتوفنی، موالیا لاولیائک، معادیا لاعدائک. اللهم جنبنی فی هذه السنه کل عمل او قول او فعل یباعدنی منک، و اجلبنی الی کل عمل او قول او فعل یقربنی منک فی هذه السنه، یا ارحم الراحمین، و امنعنی من کل عمل او فعل او قول یکون منی اخاف ضرر عاقبته، و اخاف مقتک ایای علیه، حذار ان تصرف وجهک الکریم عنی، فاستوجب به نقصا من حظ لی عندک، یا رؤوف یا رحیم. اللهم اجعلنی فی مستقبل هذه السنه، فی حفظک و جوارک و کنفک، و جللنی ستر عافیتک، وهب لی کرامتک، عز جارک، و جل ثناؤ وجهک، و لا اله غیرک. اللهم اجلعنی تابعا لصالح من مضی من اولیائک، و الحقنی بهم، و اجعلنی مسلما لمن قال بالصدق علیک منهم. و اعوذ بک [یا] الهی ان تحیط به خطیئتی و ظلمی و اسرافی علی نفسی، و اتباعی لهوای و اشتغالی بشهواتی، فیحول ذلک بینی و بین رحمتک و رضوانک، فاکون منسیا عندک، متعرضا لسخطک و نقمتک. اللهم وفقنی لکل عمل صالح ترضی به عنی، و قربنی الیک زلفی، اللهم کما کفیت نبیک محمدا صلی الله علیه و اله هول عدوه، و فرجت همه، و کشفت غمه، و صدقته وعدک، و انجزت له موعدک بعهدک، اللهم بذلک فاکفنی هول هذه السنه و افاتها و اسقامها و فتنها و شرورها و احزانها و ضیق المعاش فیها، و بلغنی برحمتک کمال العافیه، بتمام دوام [العافیه و]النعمه عندی الی منتهی اجلی. اسألک سؤال من اساء و ظلم، و اعترف، و اسألک ان تغفر لی ما مضی من الذنوب، التی حصرتها حفظتک، و احصتها کرام ملائکتک علی، و ان تعصمنی الهی من الذنوب فیما بقی من عمری الی منتهی اجلی. یا الله یا رحمان صل علی محمد و [علی] اهل بیت محمد، و اتنی کلما سألتک و رغبت الیک فیه، فانک امرتنی بالدعاء، و تکفلت [لی] بالاجابه.

دعای آن حضرت هنگام وارد شدن به ماه مبارک رمضان

خدایا! از تو می‌خواهم به نامت که هر چیز بدان ایمان آورده، و به رحمتت که هر چیز را فراگرفته، و به عزتت که هر چیز را مقهور ساخته، و به عظمتت که هر چیز در برابر آن تواضع نموده، و به نیرویت که هر چیز در برابرش خاضع شده، و به جبروتت که به هر چیز غالب شده، و به علمت که به هر چیز احاطه پیدا کرده، ای نور ای پاک، ای آغاز قبل از هر چیز، و ای جاودانه بعد از هر چیز. ای خدا، ای مهربان، بر محمد و خاندانش درود فرست و بیامرز بر من گناهانی را که نعمتها را تغییر می‌دهند، و گناهانی که عذابها را فرومی‌فرستند، و گناهانی که امید را قطع می‌کنند، و گناهانی که دشمنان را غالب می‌گردانند، و گناهانی که دعا را رد می‌کنند، و گناهانی که بلا را نازل می‌کنند، و گناهانی که از ریزش باران آسمان ممانعت به عمل می‌آورند، و گناهانی که پوشش را زایل می‌کنند. و بیامرز بر من گناهانی که نابودی را تسریع کنند، و گناهانی که ندامت و پشیمانی به دنبال دارند، و گناهانی که پرده‌ها را می‌درند، و پوشش محکمت که مورد سوء قصد قرار نمی‌گیرد را بر من بپوشان، و مرا از شر آنچه در شب و روز ترسیده و در سال آینده اتفاق می‌افتد سلامتی ده. خدایا! ای پروردگار آسمان‌های هفتگانه و پروردگار زمین‌های هفتگانه، و آنچه در آنهاست و آنچه بین آنهاست، و پروردگار عرش بزرگ، و پروردگار سوره‌ی حمد و قرآن بزرگ، و پروردگار اسرافیل و میکائیل و جبرئیل، و پروردگار محمد خاتم پیامبران و سرور مرسلین. از تو می‌خواهم به تو و به آنچه خود را به آن نامیدی، ای بزرگ تو کسی هستی که به کارهای بزرگ منت می‌نهی، و هر محذوری را دفع کرده، و پاداش بزرگ می‌بخشی، و در مقابل کار اندک کارهای نیک را دو چندان می‌کنی، و آنچه بخواهی انجام می‌دهی، ای قادر. ای خدا ای مهربان! بر محمد و خاندانش درود فرست و در سال آینده پوششت را بر من بگستران، و چهره‌ام را به نورت پرتوافکن گردان، و به محبتت مرا زنده بدار، و مرا به خشنودی و بزرگواری و عطای بسیارت برسان، از خیر آنچه نزد توست و از خیر آنچه تو به یکی از مخلوقاتت داده‌ای، غیر از آنچه به کسی در دنیا و آخرت نمی‌دهی، و با این همه عافیت و تندرستی‌ات را بر من بپوشان. ای جایگاه هر شکایت، و ای شاهد هر نجوا، و ای دانای هر امر پنهانی، و ای دافع هر بلا که بخواهی، ای بخشنده‌ی بزرگوار، ای نیکو گذشت‌گر از گناه و لغزش‌ها، مرا بر روش و مذهب ابراهیم و دین محمد – که درود خدا بر او و خاندانش باد- و سنت او بمیران، و با بهترین نحوه‌ی مردن بمیران، در حالی که دوست دوستان و دشمن دشمنانت باشم. خدایا! و مرا از هر عمل و کردار و گفتاری که از تو دورم می‌کند منع نما، و به هر عمل یا کردار یا سخنی که مرا در این سال به تو نزدیک می‌گرداند متمایل ساز، ای مهربانترین مهربانان، و مرا از هر عمل یا سخنی که از من سر زده و از بد عاقبتی و غضبت بر خود هراسانم منع نما، تا این که چهره‌ی بزرگوارانه‌ات را از من برنگردانی، و شایسته‌ی کاهش بهره از جانب تو شوم، ای مهربان ای بخشنده. خداوندا! در سال آینده مرا در حفظ و حمایت و حراستت قرار ده، و تندرستی‌ات را بر من بپوشان، و کرامتت را بر من ببخش، حمایتت ارزشمند، و ستایشت برتر، و معبودی جز تو نیست. خدایا! مرا پیرو اولیای صالحت قرار ده، و به آنان ملحق نما، و مرا تسلیم هر کدام از آنها که به راستی تابع تو بودند قرار ده. خدایا! و به تو پناه می‌برم از این که خطاها و تجاوزگری‌ها و گناهانم و پیروی هوای نفسم و اشتغال به شهوات نفسم بر من احاطه نماید، و بین من و رحمت و خشنودی‌ات حایل گردد، و نزد تو فراموش شده و متعرض سخط و غضبت گردم. خدایا! مرا بر هر عمل نیکی که بدان از من خشنود می‌گردی و به خود نزدیک می‌گردانی موفق دار، خدایا هم چنان که ترس دشمن پیامبرت محمد – که درود تو بر او و بر خاندانش باد- را کفایت کردی، و اندوهش را برطرف ساختی، و مشکلش را زایل، و وعده‌ات را برای او تحقق بخشیدی و پیمانت را برای او انجام دادی، خدایا! پس به خاطر آن ترس این سال و آفات و بیماری‌ها و فتنه‌ها و شرور و اندوه‌ها و تنگی زندگی در آن را کفایتم نما، و به رحمتت مرا به کمال تندرستی برسان، با کامل کردن عافیت نعمتت نزد من و استمرار آن تا نهایت زندگی‌ام. از تو می‌خواهم خواست آن که گناه کرد و ستم نمود، و تضرع کرد و اعتراف نمود، این که گناهان گذشته‌ام که حافظان تو آنها را نوشته و فرشتگان بزرگوارت به شمارش درآورده‌اند را بیامرزی، و خدایا! در باقیمانده‌ی عمر مرا از انجام گناهان در امان داری. ای خدا ای مهربان! بر محمد و خاندان او درود فرست، و آنچه از تو خواسته و بدان رغبت دارم را به من عطا کن، چرا که تو مرا به دعا امر کردی و اجابت را تضمین نمودی، ای مهربانترین مهربانان.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.