موضوع : شناخت

توضیح مترجم: تاکنون مقالاتی در این سایت در تأیید علمی تکامل منتشر گردیده است. بی طرفی علمی ایجاب می‌کند مقالات مربوط به تکذیب علمی این نظریه، مانند مقاله‌ی زیر، نیز منتشر شوند.نظریه‌ی تکامل در این روزها با وجود اکتشافات بیشتر و بیشتری که به سادگی پیچیدگی‌های شگفت انگیز موجودات زنده را به نمایش می‌گذارند با […]

تأملی بر عالم خلق و عالم امر در علم الهي، موجود را از جهات مختلف، به اقسام گوناگون تقسيم كردهاند: واجب و ممكن، جوهر و عرض و… يكي از اين تقسيمات، تقسيم به مجرد و مادي است. موجود مادي آن است كه پذيراي حركت، تغيير و تحول باشد. موجود مجرد يعني «بينياز ماده» حركت، و […]

قبايح عقلي از نظر قرآن
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

قبايح عقلي از نظر قرآن   انسانها به طور طبيعي و براساس فطرت سالم خود به چيزهايي گرايش دارند و از چيزهايي بيزارند. يعني انسان همان طور كه به زيبايي ها گرايش و از زشتي ها نفرت دارد، همچنين به كارها و افعالي گرايش دارد و از افعالي گريزان است. از اينجاست كه مسئله حسن […]

قبايح عقلي از نظر قرآن
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

قبايح عقلي از نظر قرآن   انسانها به طور طبيعي و براساس فطرت سالم خود به چيزهايي گرايش دارند و از چيزهايي بيزارند. يعني انسان همان طور كه به زيبايي ها گرايش و از زشتي ها نفرت دارد، همچنين به كارها و افعالي گرايش دارد و از افعالي گريزان است. از اينجاست كه مسئله حسن […]

قبايح عقلي از نظر قرآن
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

قبايح عقلي از نظر قرآن   انسانها به طور طبيعي و براساس فطرت سالم خود به چيزهايي گرايش دارند و از چيزهايي بيزارند. يعني انسان همان طور كه به زيبايي ها گرايش و از زشتي ها نفرت دارد، همچنين به كارها و افعالي گرايش دارد و از افعالي گريزان است. از اينجاست كه مسئله حسن […]

1- مقدمه مفسّر در مقام تفسیر و فهم متون دینی، با موضوعاتی روبرو می‌شود که دارای نتایج بسیار زیادی در فهم متون می‌باشند، یکی از آن مسائل، بحث حکمت می‌باشد. 1-1.تعریف موضوع یکی از موضوعات مهم در فلسفه‌ی تفسیر، بررسی نقش و تاثیر مبانی بر درک متون می‌باشد؛ از جمله این مبانی، مبانی خداشناسی است. […]

آیا انتقال و علوم و فرهنگ یونان به جهان اسلام، راه طبیعی مانند «مجاورت فرهنگی» داشته یا در این نقل و انتقال، قصد و غرضی در کار بوده است؟ قطعا فلسفه یکی از انواع و صورت‌های تفکر است نه این که تفکر منحصر به فلسفه باشد. البته در تاریخ اندیشه، این روش تفکر در یونان […]

  6. تقيه تقيه از ريشه وقي، يقي عربي، به معناي محافظت از خويش است و كلمه مهم تقوا (پارسايي، خداترسي) نيز از آن مي آيد؛ بنابراين تقيه از نظر مفهوم لغوي، به عمل كسي گفته مي شود كه كارش آميخته با نوعي مراقبت و پرهيز و خويشتنداري است. در اين تعريف، دو چيز عنصر […]

  6. تقيه تقيه از ريشه وقي، يقي عربي، به معناي محافظت از خويش است و كلمه مهم تقوا (پارسايي، خداترسي) نيز از آن مي آيد؛ بنابراين تقيه از نظر مفهوم لغوي، به عمل كسي گفته مي شود كه كارش آميخته با نوعي مراقبت و پرهيز و خويشتنداري است. در اين تعريف، دو چيز عنصر […]

  اين مقاله خلاصه اي از چند نشست جناب حجت الاسلام و المسلمين مير باقري و جمعي از فضلاي حوزه علميه قم است كه پس از ارائه تنظيم و تدوين شده است. نياز دنياي اسلام، جامعه و حكومت ديني به پاسخگويي فلسفه درمسائل معاصر، به خصوص مسائل حكومتي ملموس است. ابتداموضوعي كه دغدغه ذهني همگان […]