موضوع : امام مهدی

اشارهآیا هر یک از ما مذهب خود را با دلیل و برهان و تحقیق انتخاب کرده ایم، یا این که موروثی به دست ما رسیده است؟ چون پدر و مادرمان بر این مذهب و عقیده اند ما نیز چنین هستیم؟ آیا امامت از اصول اعتقادی نیست که هر یک باید بر آن دلیل اقامه کنیم؟ […]

یکی از سؤال هایی که ممکن است در باره ی مهدویّت در ذهن ها پدید آید، این است که «فلسفه ی حکومت عدل جهانی چیست؟ چرا باید در آخر الزمان، حکومتی توحیدی و عالمی بر پا شود؟ آیا صرفاً جنبه ی تعبّدی دارد و از جمله اموری است که قرآن و سنّت به آن خبر […]

1- برهان لطفيکي از ادله ي عقلي که از ناحيه ي متکلمان بر ضرورت وجود امام معصوم عليه السلام در هر زمان اقامه شده برهان لطف است. ابتدا به نکاتي که مربوط به اين برهان است اشاره مي کنيم و سپس به تبيين برهان مي پردازيم. قاعده ي لطفمتکلمان مسلمان در رابطه ي با ارتباط […]

2- برهان فطرتبراي اثبات وجود امام زمان عليه السلام از طريق برهان فطرت مقدماتي را ذكر مي كنيم: مقدمه ي اولروانشناسان تمايلات غريزي و فطري انسان را به سه دسته تقسيم كرده اند: الف ـ تمايلات شخصي: مانند خود دوستي، و ارضاء عزت نفس.ب ـ تمايلات اجتماعي: كه موجب مي شود نوعي علاقه و دلبستگي […]

برهان علت غاييقبل از تبيين برهان علت غايي لازم است كه به مسأله ي غايتمندي افعال خداوند اشاره اي نماييم كه دخالت تامي در برهان دارد.يكي از مسائل عمومي افعال الهي كه در علم كلام مطرح مي شود اين است كه، آيا افعال خداوند داراي غايت و غرض است يا آن كه بدون هيچ غايت […]

برهان مظهر جامعاين برهان را نيز با ذكر مقدماتي تشريح مي كنيم: مقدمه ي اولانسان كامل داراي مقامي است كه هيچ موجودي از موجودات جهان امكان هم وزن آن نيست و هيچ امري از كائنات هم رديف آن نمي باشد.امام رضا عليه السلام در روزگاري كه سخن از امامت و خلافت و چگونگي تعيين و […]

5-برهان واسطه ي در فيضمسأله ي فيض و وساطت در آن از زمان هاي گذشته مورد بحث و نظر بوده است. اين بحث در فلسفه ي ما قبل از اسلام خصوصا فلسفه ي افلاطوني از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و همچنين نزد فلاسفه ي اسلامي امثال فارابي و ميرداماد و ديگران نيز مطرح بوده […]

6. برهان امكان اشرفحكما قاعده اي دارند به نام قاعده ي امكان اشرف كه در ابتدا به توسط اشراقيين تأسيس گشت، و لكن بعد از برهه اي از زمان اين قاعده به دست مشائين رسيد و با اقامه ي دليل برهاني شد.در حقيقت اين قاعده را همان طور كه صدرالمتألهين شيرازي مي گويد بايد قاعده […]

7- برهان عنايتيكي از براهيني كه بر وجود امام زمان عليه السلام استدلال مي شود برهان «عنايت» است، يعني عنايت خداوند تبارك و تعالي نسبت به تكوين و تشريع. عنايت در لغت و اصطلاح«عنايت» در لغت به معناي اراده و قصد آمده است و در اصطلاح براي آن تعريفات گوناگوني بيان شده است:عنايت در مورد […]

8- برهان تجلي اعظم يكي ديگر از ادله اي كه مي توان بر ضرورت وجود امام معصوم استدلال كرد برهان تجلي اتم است به اين بيان:الف ـ تجليات كه همان ظهورات است در لسان قرآن مجيد و روايات اهل بيت عصمت در حقيقت مرتبه ي نازله ي قرآن و به مثابت بدن آن و قرآن […]