موضوع : کتب مقدس

فصل اول مسئله حجیت کتاب مقدس به دو دلیل بحث درباره حجیت کتاب مقدس ضرورت دارد. دلیل اول این است که کتاب مقدس نقشی مهم و اساسی در ساختن «زندگی کنونی ما» دارد. این کتاب صرفاً مجموعه ای از نوشته های تاریخی نیست که تنها فایده آن آشنایی با عقاید و مناسک گروهی از مردم […]

فصل دوم کتاب مقدس سخن اندکي درباره الهام گفته و معرفي نظام مندي از آن و توضيحي درباره سازوکار آن ارائه نداده است. اين کم توجهي به چگونگي الهام تا مدت ها ادامه داشت کليسا و آباي کليسا هرگز تلاش نکردند تا يک باور قطعي را درباره الهام شکل دهند و اعتقادنامه ها نيز به […]

فصل سوم نظريه هاي غير لفظي در باب الهام بسياري از کساني که وجود اشکال در کتاب مقدس را پذيرفته بودند، مشاهده مي کردند که برخي از مطالب آن، از چنان عمق و معنويتي برخوردارند که نمي توان آنها را محصول انديشه صرف بشري دانست؛ از اين رو، تلاش کردند تا راهي براي حل تضاد […]

فصل چهارم ‌ الهام کتاب مقدس در ضمن بيان نظريه هاي لفظ محور و غير لفظي در باب الهام کتاب مقدس ديديم که هيچ کدام از نظريه ها خالي از اشکال نبود. در اين صورت دو راه در مقابل ما قرار دارد؛ راه اول دست کشيدن از ادعاي الهامي بودن کتاب است؛ اما اين راه […]

هند بین سه تا چهارهزارسال تاریخ پیوسته زبان وادبیات مقدس دارد و وداها(بیدها)به ویژه کتاب «ریک بید»سندی زنده و جاوید و قدیم ترین آن هاست.واژه ودا Veda به فارسی «بید»تلفظ شده در زبان سانسکریت به معنی دانش و به طور اخص به معنای «دانش الهی»یا «علم منزل» است.این واژه از مصدر«وید Vid»(دانستن)مشتق است و نام […]

بیدها و ادبیات وابسته به آن هابه هریک ازبیدها نوشته های مقدس دیگر وابسته و مربوط است-به عبارت دیگر هر یک از چهار بید دارای چهار قسمت می باشد:1-سنهیتا Samhita(ترتیب متن)مشتمل بر مجموعه سرودها، نمازها، دعاها، اذکار و اوراد قربانی ها، سنهیتای رگ بید مجموعه ایست که نماینده افکار متفکران چندین نسل می باشد و […]

دایان دوره ودائیچنانچه گفته شد سرودهای ریگ بید از مرحله چند خدائی شروع می شود و به مرحله توحید می رسد و سپس مرحله همه خدائی یا وحدت وجود را می پیماید.بین مرحله اول و آخر قرن ها طول کشید و بعد زمان در پیشرفت و نمو فکر سرایندگان آن ها اثرات به سزائی داشت.بدین […]

نکته سنجي هاي « زمخشري » در تفسير « کشاف ابوالقاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر زمخشري ( 1) ملقب به «« جارالله » (2) که او را امام کبير مسلّم در تفسير و حديث و نحو و لغت و بلاغت (3) و فخر خوارزم (4) مي خوانند ، و توانمند در هر […]

جايگاه تفسير کشاف در تفسير الميزان (1) مقدمه بي شک، تفسير الميزان سيد محمدحسين طباطبايي يکي از تفاسير ارزشمند شيعه از صدر اسلام تاکنون است. اين تفسير حاوي مزاياي فراواني است که از همه مهم تر بهره جويي در فهم قرآن از خود قرآن است. اگرچه کمابيش اکثر مفسران در فهم مراد خداوند از کلامش، […]

جايگاه تفسير کشاف در تفسير الميزان (2) 3. روش هاي نقد آراي زمخشري در الميزان مفسر الميزان، با آنکه از گفته هاي زمخشري در کشاف بسيار سود جسته است، با اين حال در همه موارد گفته هاي او را نپذيرفته و در پاره اي از موارد آنها را نقد کرده است. اما سوال اينجاست که […]