بررسی محاسن اخلاقی در قرآن مقدمـه قرآن کتابی است علمی که متعلق به تمام افراد بشراست ،کتابی است کـه برنامه ی دین و زندگی و شـئون حیاتی انسـانها را در بر می گیرد.قرآن کریم با فرهنگ انسانی که زبان فطرت می باشد ، با انسانها سخن می گوید. مخاطـب آن فطرت انسانها و رسالـــــت آن […]

مقدمه اخلاق که با چگونگی رفتار و حالتهای اختیاری انسان سروکار دارد، همواره جاذبه ویژه ای برای او داشته است و آدمی به دیده احترام در آن نگریسته است.نهاد اخلاقی زندگی انسان، اساس و پایه تشکیل اجتماع و ظهور تمدنهای بشری است. حرمت اخلاق چنان است که حتی کسانی هم که خود به زیور اخلاق […]