دنيا، آموزگار انسان ها بعضى از افراد در توجيه اشتباه ها و گناهان خويش، دنيا را متهم مى کنند و مى گويند دنيا ما را فريب داد؛ در حالى که اگر به دقت بينديشيم، اين اشخاص هستند که فريفته دنيا مى شوند. اميرمؤمنان على عليه السلام در اين باره مى فرمايد: «به حق مى گويم […]