امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: «إِنّا اَهلُ بَیتٍ لا نَشرِبُ المُسکرَ… فمَن کان مِن شیعَتِنا فَلیقتَدِ بِنا و لِیستَنَّ بِسُنَّتِنا»؛ «ما خاندانی هستیم که مست کننده‌ای نمی‌نوشیم و کسانی که شیعه ما هستند باید به ما اقتدا کنند و روش ما را سرمشق خود قرار دهند». [1]امام صادق علیه السلام نیز در وصیتی به «عبدالله […]