آثار و برکات ذکر و حقیقت آن مفهوم ذکر و حقیقت آن «ذکر»؛ در لغت به معنای یادآوری و حاضر کردن معنایی در ذهن و قلب است. این معنا گاه در مقابل غفلت و عدم توجه و گاه در برابر نسیان و فراموشی به کار می‌رود. این واژه، در اصطلاح خاص و مورد نظر، عبارت […]