آموزه هاى سیاسى قرآن در اشعار اقبال مسإله انتظار بشر از دین، از دیر باز مورد توجه جوامع علمى بوده است. برخى، دین را امرى خودى و مشتمل بر اعمال عبادى و اخلاقى مى دانند؛ عده اى دیگر معتقدند حوزه نفوذ دین، اجتماع و سیاست را نیز شامل مى شود. بنابراین نسبت دنیا و دین، […]

تجلّى قرآن در شعر شاعران بر چند گونه است: ۱٫ تجلّى واژگانى در این شیوه شاعر از پاره اى از واژه ها و ترکیب هاى واژگانى قرآنى وام مى گیرد و بر شیوایى و فصاحت و بلاغت و بلندى معناى شعر خود مى افزاید, واژگانى را از قرآن مى گیرد که ریشه قرآنى داشته باشند, […]

مقصود نحو و صرف و لغت و بلاغت و شعر و تاريخ است. در اين قسمت ايرانيان خدمات فراواني کرده اند. خدمات ايرانيان به زبان عربي بيش از خود اعراب به اين زبان بوده و خيلي بيش از خدمات اين مردم به زبان فارسي بوده است. ايرانيان به حکم يک انگيزه مقدس ديني به خدمت […]