يا صاحب القبة البيضاء في النجف، من زار قبرک و استشفي لديک شفي (1) زوروا أباالحسن الهادي لعلکمتحظون بالأجر و الاقبال و الزلف (2) زوروا لمن تسمع النجوي لديه فمنيزره بالقبر ملهوفا لديه کفي (3) اذا وصلت فأحرم قبل تدخلهملبيا واسع سعيا حوله و طف (4) حتي اذا طفت سبعا حول قبتهتأمل الباب تلقا […]

قرن چهارم تا ششم – که به عصر شکوفايي شعر و ادب شهرت دارد- تعدادي از بهترين شاعران حسيني را در خود پرورانده است؛ چهره هايي مانند صنوبري، کشاجم، ابوفراس، ابن هاني، شريف رضي، مهيار ديلمي و… . تشکيل دولت هاي شيعي يا متمايل به تشيع موجب پديد آمدن آزادي نسبي در برخي سرزمين هاي […]

مقدمه شعر و ادبيات هر قوم با هر مکتب و آيين، آيينه افکار و باورها و گرايش هاي آن است. «شعر شيعي» نيز که نماد تفکر و اعتقادات و فرهنگ مکتبي شيعه مي باشد – در آيينه ادبيات آييني شاعران ولايي شيعي متجلي است. از آنجا که «غدير و عاشورا» از نمادهاي تشيع است، چندان […]

  مقصود نحو و صرف و لغت و بلاغت و شعر و تاريخ است. در اين قسمت ايرانيان خدمات فراواني کرده اند. خدمات ايرانيان به زبان عربي بيش از خود اعراب به اين زبان بوده و خيلي بيش از خدمات اين مردم به زبان فارسي بوده است. ايرانيان به حکم يک انگيزه مقدس ديني به […]

قل لئن اجتمعت الانس و الجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا.آنگاه که بخواهیم از قرآن و تأثیرات آن سخن بگوییم، بی‏گمان به تأثیر روحی و فرهنگی آن توجه می‏کنیم که چگونه آیات و کلمات این کتاب عظیم، عقول بشری را مسخر خویش می‏گرداند.کلام الهی با دو […]