قوام هستى
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

قوام هستى محيط امكان بلوغ خلقت شكوه ايمان فروغ توحيد دليل سرمد بيان وحدت لسان برهان بهشت رحمت صفاى جنت بهار طوبى جمال يزدان امام باقر كه فيض وافر دهد كلامش به علم و عرفان كه را شناسد جهان تحقيق؟ كه برتر از او كشيده ايوان بدست سبزش رياض دين را نموده خرم چنان گلستان […]

دریای علم
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

ماه شعبان بر تو كرده اقتدا باعث توفيق پيغمبر تويى مطلعت زيباترين روز خداست ميزبان حجت داور تويى حسن مطلع در تو باشد لطف يار شد رخ زيباى باقر آشكار او شعيب عترت پيغمبر است باقر درياى علم داور است مفتخر بر نام او هستيم ما اين كلام يك امام و رهبر است اول خير […]

خورشید پنجم
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

گرامی وارثِ محمودِ احمدامام باقری، نامت محمّدفروزان اختری برتر ز انجمتو فخر عترتی، خورشید پنجمامام، حجّتی، دریای علمیکرامت گستری، زیبای حلمیامام و حجّت اهل یقینیفروغ آسمان، مهر زمینیگشادی بال دانش بر سر مگشودی راه دین در باور مااز آن موجی که از علم تو برخاستشریعت زنده و اسلام برجاستز دریای تو خیزد موج دانشدرخشد نام […]

در مدح امام الخامس
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

بسر مى‏ پرورانم من هواى حضرت باقربدل باشد مرا شوق لقاى حضرت باقرز عشقش جان من بر لب رسيده كس نمى‏ داندكه نبود چاره ساز من سواى حضرت باقربگوشم هاتف غيبى سرود اين نكته را ديشبكه باشد رخش دانش زير پاى حضرت باقرچنان بگرفته علمش آفاق را يكسركه پيچيده در اين عالم صداى حضرت باقرپيمبر […]

اختر تابنده دانش
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

اى به تو از خالق داور سلاماز لب جانبخش پيمبر سلاماى پدر عالم هستى همهنخل على يوسف فاطمهشمس و قمر را به نسب اخترىنسل امام از پدر و مادرىاختر تابنده دانش تويىبلكه شكافنده دانش توئىعالم علم احد قادرىباقرى و باقرى و باقرىدانشى كل نقطه ‏اى از مكتبتعلم لِدُنى سخنى بر لبتمدح تو از قول خدا […]

ویرانه بقیع
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

اى بوسه گاه جن و ملك، خاك پاى توجان تمام عالم خاكى فداى تواى اختر سپهر ولايت، كه تا ابدعالم منور است به نور لقاى تواز شهريار كشور دانش، كه در جهاننشناخت كس مقام تو را جز خداى تواى ريزه خوار سفره علمت جهانيانخورشييد علم، كرده طلوع از سراى تواى باقر العلوم كه هنگام مكرمتباشد […]

لوای حضرت باقر(ع)
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

دلم پر مى ‏زند امشب براى حضرت باقركه گويم شرحى از وصف و ثناى حضرت باقرنديده ديده ى گيتى به علم و دانش و تقواكسى را برتر و اعلم به جاى حضرت باقرز بهر رفع حاجات و نياز خويش گرديدهسلاطين جهان يكسر گداى حضرت باقرزبان از وصف او لكن، قلم از مدح او عاجزكه جز […]

بهار آمد هوا چون زلف یارم باز مشکین شدزمین چون رویش از گلهای رنگارنگ رنگین شدنگارستان چینی شد زمین از نقش گوناگونچمن رشک ختن از یاسمین وز بوی نسرین شددلِ آشفته شد محو گلی از گلشن طاهااسیر سنبلی از بوستان آل یاسین شدچه گویم از گل رویش؟ مپرس از سنبل مویشز فیض لعل دل جویش […]

مخزن علم النبیّین
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

اى ز سرو قدّ رعنا بر صنوبر طعنه زنو اى ز ماه روى زيبا مهر را رونق شكنهمچو من هر كس رخ و قد تو بيند تا ابدفارغ است از ديدن خورشيد و از سرو چمنگر خرامى صبحدم در طرف باغ اى گل عذارغنچه از شرم دهانت هيچ نگشايد دهناى تو شمع انجمن از فرط […]

حسن مطلع رجب
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

خواهم امشب باز شيدايى كنماز در رحمت تمنّايى كنم تا شوم دور از تمام هرچه زشتسير، در گلزار زيبايى كنم گرچه خوارم، دم ز گلها مى‏زنمياد گل، ياد گل آرايى‏كنم مدت كوتاه عمر خويش راصرف خدمت نزد مولايى كنم از همين كوتاه خدمت، تاابدزندگى در لطف و آقايى كنم آمدم نوشم مى‏از شير و رُطببر […]