از کسايي سوگنامه اي درباره ي کربلا باقي مانده که دليلي ديگر بر وجود تشيعي گسترده در ادب فارسي در قرن چهارم است، اين شعر قصيده اي بسيار زيبا و نخستين قصيده ي سوگنامه ي کربلا در زبان فارسي است که شامل پنجاه بيت است: مشکبوي عالم وين نوبهار خرم بر ما چنان شد […]