کوچه‌های خراسان (قيصر امين‌پور)چشمه‌های خروشان تو را می‌شناسندموج‌های پريشان تو را می‌شناسندپرسش تشنگی را تو آبی، جوابیريگ‌های بيابان تو را می‌شناسندنام تو رخصت رويش است و طراوتزين سبب برگ و باران تو را می‌شناسندهم تو گل‌های اين باغ را می‌شناسیهم تمام شهيدان تو را می‌شناسنداز نشابور بر موجی از «لا» گذشتیای که امواج طوفان تو […]