به شيوه پيشاني تو به جز چشم هاي توهيچ گريه اي شبيه اشک نيستکه پيامبران، از ابتدابا صداي تو براي خدا سرود خوانده انداز هم پاشيده اندتمام صخره هاکوه پژواک تو را بلد نيستکه- تنها- نشستي برسجاده زمينآيه هاي دلت را وحي کرديدرپيشاني اتتمام ماه ها و ستاره ها وضو گرفته اندلب هايمان مستجاب مي […]