ذکر دوستبر در دروازه‏ ى حاجات دلتا سحرم مست مناجات دلراز و نیاز دل ما ذکر دوستنیست کسى هر آنچه باشد از اوستدست طلب به سوى او روز و شاممسئلت از غیر جمالش حرامهر که اسیر بى قرار یار استبه شوق او همیشه ره سپار استدیده ببندد همه دم به راهشجان بدهد بر سر یک […]