شعر شيعي
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

  اگر بپذيريم كه شعر و ادبيات هر قوم با مكتب و آيين، آيينه افكار و باورها و گرايش هاي آن است. درباره «شعر شيعي» نيز مي توان گفت كه نماد تفكر و اعتقادات و فرهنگ مكتبي شيعه، در آيينه ادبيات آييني شاعران ولايي شيعي متجلي است… از آن جا كه «غدير» نماد تشيع است، […]

گذري بر شعر شيعي
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

  هر انسان آگاهي مي داند که ادبيات شيعي متفاوت است. چرا که ادبيات شيعي آنست که رنگ و بوي تشيع دارد ولي ممکن است که خالق اين ادبيات خود شيعه نباشد بلکه ممکن است شيعه يا سني و يا غير مسلمان باشد. همانگونه که تاريخ به ما نشان مي دهد بعضي از شعراي شيعه […]