با تکیه به منابع اهل سنت ۱٫ معنای « بکر » و « ابوبکر »شکی در این نیست که زندگی در « جزیره العرب » از دیگر جاها متمایز بود؛ چرا که طبیعت بیابانی داشت و ساکنانِ بَدوی آنان در جست و جوی آب و علف، صحراها و بیابان ها و کوه ها را درمی […]