صفحه بایگانی دسته

بهائیت

بهائیت

بهائیت و سیاست

پس از اعدام علی محمد باب، پیروانش برای کسب جانشینی او با یکدیگر به ستیزه برخاستند. این ستیزه باعث شد تا بابیان به…

خاطرات صبحی (۱)

با مقدمات و توضیحات مهناز رئوفیزمانی که هنوز بهائی سر سختی بودم یک روز هنگام بازگشت از مدرسه و طبق عادتی که داشتم…

خاطرات صبحی (۲)

مقدمهپس ازستایش خداوند آفرینش و درود بر روان پاک رسول محمد ، و سلام بر ائمه گرام ، بنده ناچیز آستان حق فیض الله…