آشنایی با آیین بودیسم
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

آيين بودا از شاخه هاي کيش هندوست . اين آيين از هندوستان بيرون آمده و سراسر مناطق خاوري را در نورديده است و به علت داشتن انديشه هاي عرفاني لطيف و گسترش در مناطق پرجمعيت جهان ، پيروان زيادي دارد و اخيرا به اروپا و آمريکا نيز سرايت کرده است . 1- سرگذشت بودا بودا […]