اسلام، اولین دینی نبود که پرستش بت ها را رد می کرد. پیش از آن در دیار عرب، گروه «حنیفان» نیز بودند که مطابق اخبار کتاب های مقدس بعد از آن که ابراهیم به حجاز مهاجرت کرد، برای خداوند یگانه نماز برپا می داشتند، چنان که جَران العود با اشاره به آن سروده است:و ادرکن […]

آیین حنیف در عربستان
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

در آستانه ی ظهور اسلام، جنبش نوینی متشکل از گروهی از خردمندان عرب پدید آمد که دل و جان خود را از آلایش بت پرستی زدودند و در عین حال به مسیحیت و یهودیت نیز نگرویدند. آنان که قائل به یگانگی خدا بودند به «حنیفان» (= احناف، حنفاء، متحنّفین) معروف شدند. این کلمات جمع حنیف، […]