خلافت ابوبکر در ترازوی نقد (۱) ما دراین مقاله مهم ترین دلیل هایی را که اهل سنّت بر امامت ابوبکر ارائه کرده اند بررسی می کنیم. در کتاب شرح مواقف از کتب مهم اهل سنت چنین آمده است:مقصد چهارم: درمورد امام به حق بعد از رسول الله صلی الله علیه و اله(۱) است. امامت طبق […]