حکومت عثمان
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

عمر در بستر مرگ به کار تعیین جانشین خود پرداخت ولی به جای آنکه شخص معینی را تصریح کند شش نفر را نصب کرد. آنها عبارتند: از، عبدالرحمن بن عَوْف، حضرت علی(علیه السلام)، عثمان، زُبیر، سَعد بن أبی‌وقّاص و طلحه، اگر از سفر باز گردد، و سه روز مهلت قرار داد که در طی آن […]