وهابیت مسلک یا جریانی است ساختگی و جعلی که بسیاری ار شعائر دین مانند شفاعت، توسل، تبرک،‌بنا بر قبور،زیارت و عزاداری را شرک و یا بدعت می داند و یا آن چه که منتهی به شرک و بدعت می شود.بنیانگذار مکتب سلفی گری شخصی است به نام «احمد بن عبد الحلیم» معروف به« تیمیه حرانی […]