پولس و شریعت (۱)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

  ۱٫ مقدمه ۱ـ۱٫ پولس: اطلاعات و دانسته هاى ما از زندگى و افعال پولس بیشتر برگرفته از «اعمال رسولان» و تاحدى رساله هاى اوست.[۶]او پیش از این تجربه در جامعه جوان مسیحى چهره مثبتى نبود و مشکلات فراوانى براى این جامعه تازه پدید فراهم آورده بود و به شدت با آموزه هاى عیسى و […]

پولس و شریعت (۲)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

۳ـ۳٫ هبوط پیش فرض دیگر پولس در نقد شریعت، تفسیر ویژه او از هبوط است; تفسیرى که تا پیش از او در ادبیاتِ مسیح و عهد عتیق به معناى رانده شدن از بهشت تفسیر مى شد. آفرینش انسان در موقعیتى متمایز و آسمانى، از اصول بدیهى الاهیات مسیحى است. بر اساس این باور، انسان برترین […]

پولس و شریعت (۳)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

۴٫ شریعت و نجات «از آن جا که به اعمال شریعت هیچ بشرى در حضور او عادل شمرده نخواهد شد» (رومیان ۳:۲۰).در ابتدا لازم است معناى نجات[۶۵]پیش از این گفته شد که پولس شریعت را مقدس، روحانى و موهبتى الهى براى بنى اسرائیل مى داند. با این همه، او معتقد است که شریعت نمى تواند […]

پولس و شریعت (۴)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

۷٫ معناى طرد شریعت نزد پولس در این جا با یک پرسش اساسى روبه رو مى شویم و آن این که آیا به راستى پولس مبلغ نوعى اباحى گرى است؟ آیا او در پى آن است که بنى اسرائیل را در انجام احکام شرعى بى رغبت کند؟ به بیان روشن تر، آیا او مى خواهد […]