تاریخ بنی اسرائیل از بدو تأسیس مملکت خود در سال (۱۰۲۵ق.م.) تا دوران زوال و اضمحلال آنان در سال (۹۲۳ق.م.)حاکمان این دوره از تاریخ بنی اسرائیل، همان: طالوت، داود و سلیمان علیه السلام هستند که مملکت یهودی را حدود سال ۱۰۲۵ق.م. به وجود آوردند، و اولین پادشاه آنها که حکومت را به دست گرفت، «طالوت» […]