مقدمه[۱] مسیحیت غربى یک دین یکپارچه که بر حقیقت کتاب مقدس، واقعیت خدا و امور مافوق طبیعى تأکید دارند. ما نماینده این سنّت هستیم و مى کوشیم این موضع را در بالاترین سطح علمى عرضه کرده، مدافع آن باشیم.در میان این گروه هاى مسیحىِ غربى دیدگاه هاى مختلفى در باب مناسبات کلیسا و دولت وجود […]