واژه‏شناسى صابئینواژه صابئین جمع مذکر سالم از «صابئ» مى‏باشد که مفرد آن با ابدال همزه به حرف یاء «صابى» خوانده مى‏شود. لغت‏پژوهان درباره ماده این واژه و معانى آن گوناگون سخن گفته‏اند. ابن‏منظور در لسان العرب به نقل از زجاج مى‏گوید:«صابئین در قرآن به معناى خارج‏شدگان از دینى به دین دیگر است… و عرب‏ها پیامبر […]

صابئین در قرآن
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

طرح مسأله, سوالات و فرضیه هاقرآن کریم در سه جا از گروهى به نام صابئین یاد نموده و آن ها را در ردیف اهل کتاب یعنى یهودى ها, مسیحیان و مجوس قرار داده است.(۱) بحث و بررسى در مورد ماهیت این گروه, از همان قرن هاى نخست, توجه مسلمانان و در قرون حاضر نیز توجه […]

صابئیان کیستند؟
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

صابئان یا همان فرقه ای که به پروردگاری خالق ایمان داشتند و معتقد بودند با جسم نمی توان به او رسید و تنها راه پیوند، ارتباطی روحانی ست، بسیار قدیمی هستند. صابئان در واقع- مطابق نظر بیرونی- از اسرای بابل بودند که بخت نصر آن ها را از بیت المقدس به بابل آورده اند. آن […]