هدف: شاگردان احسائی
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

یکی از شاگردان حوزه ی احسائی «سید کاظم رشتی» بود او در جلسه ی علماء نجف که برای امتحان احسائی تشکیل داده بودن حاضر شده حتی حکم تکفیر او را هم امضاء کرده است.(۱) سید کاظم رشتی که از استاد خود هم مرموزتر و خطرناک تر از آب درآمد اصل و نسبت او ابداً در […]