اسلام صوفیه
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

آیات قرآن بر این گواهند که تنها دین عند الله «اسلام است به همین اعتبار هرگونه بی اعتنائی به اسلام، بی اعتنائی به حق تعالی» محسوب می شود و چه بسا بی اعتنائی و بی حرمتی به اسلام اگر بازگشتش انکار ضروری دین نماید آدمی را به کفر می کشاند.البته گاهی جسارتهای ظاهری گویای ستیزجویی […]