از پی غیبت کبری عده ای باب بودن حضرت حجه ابن الحسن العسکری روحی فداه شده اند که یکی از مشهورترین مدعیان بابیت حضرت امام غائب روحی له الفداء میرزا علی محمد شیرازی است که در غره محرم سال ۱۲۳۶ و به قولی ۱۲۳۵ در شیراز متولد شد و در روز بیست و هفتم ماه […]