بدعتهای صوفیانه
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

غسل اسلامغسل اسلام که از قرن هشتم هجری قمری(۶) بین صوفیه مرسوم بوده است و تقریباً در تمامی سلاسل قبل از به اصطلاح صوفیان «مشرف شدن» باید انجام شوداز جمله همان نوآوری هائی است که به وسیله صوفیه برای افراد مسلمان و مؤمن به مبدأ و معاد و نبوت رسول خدا و امامت ائمه معصومین […]